Ik ben de erfgenaam van een overleden zelfstandige die nog sociale bijdragen verschuldigd is. Moet ik die betalen?

Als erfgenaam van een overleden zelfstandige die nog sociale bijdragen verschuldigd is, kun je vragen om die sociale bijdragen niet meer te moeten betalen.

Voorwaarde is wel dat je je tijdelijk in een moeilijke financiële of economische situatie bevindt, waardoor je de bijdragen niet kunt betalen.

Hoe vrijstelling van bijdragen aanvragen?

Neem contact op met het socialeverzekeringsfonds van de zelfstandige waaraan de bijdragen verschuldigd zijn.

Je moet je aanvraag voor vrijstelling indienen binnen een termijn van 6 maanden.

Die termijn van 6 maanden begint te lopen vanaf de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat in de loop waarvan het socialeverzekeringsfonds je gevraagd heeft te betalen.

Bovendien kan je alleen vrijstelling vragen als de aanvraagtermijn van 12 maanden in hoofde van de overleden zelfstandige nog niet verstreken is.

De datum van aanvraag is de datum waarop je een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier hebt ingediend.

Extra informatie