Voordelige bijdrageregeling via gelijkstelling met bijberoep (artikel 37)

Via de regeling 'gelijkstelling met bijberoep' of 'artikel 37' kan je als zelfstandige/helper in hoofdberoep of als meewerkende echtgeno(o)t(e) met een beperkt inkomen een voordelige bijdrageregeling genieten. Je bouwt dan geen eigen sociale rechten (bijvoorbeeld pensioenrechten) op. Die gelijkstelling wordt enkel toegepast op aanvraag.

Voorwaarden

Je moet tot één van de volgende categorieën behoren:

  • Je bent gehuwd en je huwelijkspartner bouwt eigen rechten op voor pensioen, kinderbijslag en geneeskundige verzorging. Je komt ook in aanmerking als je echtgeno(o)t(e) een pensioen krijgt.
  • Je krijgt een overlevingspensioen of overgangsuitkering.
  • Je hebt één van de volgende politieke mandaten: parlementslid, regeringslid, lid van de bestendige deputatie, lid van het college van burgemeester en schepenen of OCMW-voorzitter.
  • Je bent een vastbenoemde leerkracht met een tewerkstelling van minstens 50% tot 60%. Heb je een tewerkstelling als vastbenoemde leerkracht van minstens 60%? Dan ben je zelfstandige in bijberoep.
  • Je bent erkend als persoon met een handicap. Die erkenning kan je krijgen als je verdienvermogen beperkt is tot 1/3 of minder van wat iemand zonder handicap op de gewone arbeidsmarkt kan verdienen. Meer informatie over de erkenning van je handicap vind je op handicap.belgium.be. De gelijkstelling met bijberoep is in dit geval mogelijk vanaf 1 juli 2023. 

Daarnaast moet je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige lager zijn dan 8.832,73 euro. 
Voor politici moet het netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige lager zijn dan 1.865,45 euro.

Wettelijke verplichtingen

Als zelfstandige met gelijkstelling bijberoep heb je dezelfde wettelijke verplichtingen als een zelfstandige in hoofdberoep.

Sociale bijdragen

Als zelfstandige met gelijkstelling bijberoep met een inkomen lager dan 8.832,73 euro krijg je een voordelige bijdrageregeling:

  • inkomen lager dan 1.865,45 euro: je betaalt geen sociale bijdragen;
  • inkomen vanaf 1.865,45 euro tot 8.832,73 euro: je betaalt een verminderde bijdrage.

Is je inkomen gelijk aan of hoger dan 8.832,73 euro, dan betaal je sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep. 
Politici betalen sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep vanaf een inkomen van 1.865,45 euro. 

Rechten

Als zelfstandige met gelijkstelling bijberoep betaal je geen of verminderde bijdragen. Je bouwt dan geen eigen sociale rechten (bijvoorbeeld pensioenrechten) op. 

Betaal je sociale bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep, dan bouw je wel eigen rechten op. Opgelet: je opent geen sociale rechten als je vrijwillig hogere bijdragen betaalt.

Gelijkstelling met bijberoep aanvragen

Je vraagt de gelijkstelling met bijberoep aan bij je socialeverzekeringsfonds. Je socialeverzekeringsfonds kan documenten opvragen om te controleren of je aan alle voorwaarden voldoet.

Einde gelijkstelling met bijberoep

De gelijkstelling met bijberoep blijft in principe doorlopen zolang je aan de voorwaarden voldoet. Je kan wel zelf beslissen om te verzaken aan dit statuut. Deze verzaking heeft uitwerking vanaf 1 januari van het jaar volgend op je aanvraag. Vanaf dat ogenblik betaal je dan sociale bijdragen in hoofdberoep en bouw je eigen sociale rechten op.

Daarnaast eindigt de gelijkstelling met bijberoep automatisch vanaf een bepaald bijdragejaar zodra je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je betaalt een wettelijke voorlopige bijdrage die minstens gelijk is aan de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep en
  • je vraagt in de loop van het bijdragejaar geen enkele vermindering van je voorlopige bijdrage aan tot onder deze minimumbijdrage.

Je wordt dan vanaf dat bijdragejaar als een zelfstandige in hoofdberoep beschouwd.

Wijzigingen doorgeven

Verandert er iets aan je situatie of wil je je zelfstandige activiteit stopzetten? Laat dit dan zo snel mogelijk weten aan je socialeverzekeringsfonds.

Extra informatie