Hoe zit het met de vennootschapsbijdrage voor buitenlandse vennootschappen?

De vennootschappen naar buitenlands recht die onderworpen zijn aan de Belgische belasting der niet-inwoners, moeten zich bij een socialeverzekeringsfonds aansluiten en de vennootschapsbijdrage betalen. 

Wanneer weet ik of een buitenlands vennootschap zich moet aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds en een vennootschapsbijdrage moet betalen?

Het RSVZ brengt je hiervan op de hoogte van zodra wij vanuit de FOD Financiën bericht ontvangen over de onderwerping van de vennootschap aan de Belgische belasting der niet-inwoners. Aangezien we deze informatie met een aantal jaren vertraging ontvangen, heeft de verplichting betrekking op jaren die het lopende jaar voorafgaan.

Belangrijk! Het begrip onderwerping betekent niet dat de vennootschap een belasting in België betaalt, maar wel dat zij een aangifte moet indienen. 

Hoe kan ik een buitenlands vennootschap aansluiten bij een socialeverzekeringsfonds?

Het RSVZ geeft je per brief mee bij welke socialeverzekeringsfondsen je de vennootschap kunt aansluiten. Sluit je niet aan binnen de 30 dagen na ontvangst hiervan, dan wordt de vennootschap ambsthalve aangesloten bij de Nationale Hulpkas, het socialeverzekeringsfonds van het RSVZ. 

Kan ik vrijgesteld worden van het betalen van de vennootschapsbijdrage?

De vennootschap kan in sommige gevallen (tijdelijk) vrijgesteld worden van de vennootschapsbijdrage.

Niet-actieve vennootschap

Je vennootschap kan vrijgesteld worden van de vennootschapsbijdrage voor het jaar waarvoor je door middel van een fiscaal attest kan bewijzen dat je vennootschap tijdens dat volledig kalenderjaar geen enkele handels- of burgerrechtelijke activiteit heeft uitgeoefend.

Opgelet, als je vennootschap activiteiten uitoefent die in België aan de btw zijn onderworpen, kan de fiscale administratie jou dergelijk attest niet afleveren.

Tijdelijke vrijstelling voor startende vennootschappen

Een startende vennootschap kan een tijdelijke vrijstelling voor de jaarlijkse vennootschapsbijdrage krijgen tijdens de eerste 3 jaar van haar bestaan (vanaf het jaar van oprichting in haar land van oorsprong). Je kan de vrijstelling aanvragen als:

  • je vennootschap gelijkgesteld kan worden met een personenvennootschap personenvennootschap (alle vennootschappen behalve de nv en de buitenlandse gelijkaardige rechtsvormen);
  • je vennootschap ingeschreven is als inschrijvingsplichtige onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
  • de zaakvoerder(s) of bestuurder(s) en de meerderheid van de werkende vennoten die geen zaakvoerder of bestuurder zijn, in de 40 kwartalen voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap, ten hoogste 12 kwartalen onderworpen zijn geweest aan het stelsel van de zelfstandigen in België. 

Vragen?

Vragen over de vennootschapsbijdrage? Wil je weten voor welke jaren de vennootschapsbijdrage geldt?

Contacteer de dienst Vennootschappen van het RSVZ.
Mail naar vob-sov@rsvz-inasti.fgov.be of bel +32 2 546 41 93.

 

Extra informatie

Verwante pagina's
Vennootschapsbijdrage