Adoptieverlof: heb ik er recht op en hoe vraag ik het aan?

Hoe lang kan ik thuis blijven als ik een kindje geadopteerd heb?

Het adoptieverlof duurt maximaal 6 weken voor elke adoptieouder (8 weken bij de gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen).

Daar komen nog drie weken bij voor de enige adoptieouder of voor beide adoptieouders samen.

Bij de adoptie van een gehandicapt kind wordt de maximumduur voor elke adoptieouder verdubbeld.

Je bent niet verplicht om het maximumaantal weken op te nemen. Je adoptieverlof moet wel minstens een volledige week of een veelvoud daarvan tellen. 

Heb ik recht op adoptieverlof?

Adopteer je als zelfstandige een minderjarig kind, dan heb je recht op een vergoede rustperiode als je kind in je gezin aankomt.

In geval van internationale adoptie kan je adoptieverlof al vroeger beginnen om je kind op te halen in zijn land van herkomst.

Er zijn wel een aantal voorwaarden:

  • Je bent aangesloten bij een ziekenfonds.
  • Je hebt een wachttijd van 6 maanden doorlopen of bent er van vrijgesteld.
  • Je hebt je sociale bijdragen betaald of je werd vrijgesteld van die betaling.
  • Je zet elke beroepsactiviteit stop tijdens het adoptieverlof.
  • Je kind is officieel bij jou thuis ingeschreven (maar in geval van internationale adoptie kan je adoptieverlof al beginnen op de dag nadat de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap de beslissing om het kind aan jou toe te vertrouwen heeft goedgekeurd).
  • Je adoptieverlof begint ten laatste twee maanden na die inschrijving.

Hoe vraag ik adoptieverlof aan?

Vraag je adoptieverlof aan bij je ziekenfonds.

Voeg een van de volgende documenten bij je aanvraag

  • een kopie van het attest van de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap, waaruit blijkt dat het kind zich in een lopende adoptieprocedure bevindt en met dit doel aan jou is toevertrouwd
  • of een kopie van de beslissing tot erkenning van de buitenlandse adoptie afgeleverd door de Dienst internationale adoptie van de FOD Justitie of een uittreksel van de akte van adoptie, of bij gebrek hieraan, een kopie van het attest van de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap waaruit blijkt dat het kind zich in een lopende adoptieprocedure bevindt en met dit doel aan jou is toevertrouwd
  • of een kopie van de goedkeuring door de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap van de beslissing om het kind aan jou toe te vertrouwen (enkel wanneer je tijdens je adoptieverlof je kind ophaalt in het land van herkomst)

Indien van toepassing voeg je ook een verklaring op eer toe die de verdeling van de bijkomende drie weken verlof tussen de twee adoptieouders vastlegt.

Wanneer je je werk hervat

Wanneer je je werk hervat, moet je je ziekenfonds hiervan binnen de 2 dagen op de hoogte brengen.

 

Extra informatie

Verwante pagina's
Adoptie-uitkering