Wijzigingen in verzekering arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen

14 maart 2024

De arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen werd op verschillende vlakken gewijzigd:

Hervorming systeem toegelaten activiteit

De regels om toelating te krijgen om een activiteit te hervatten tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid worden vereenvoudigd.

Meer bepaald wordt het onderscheid tussen de toegelaten activiteit met het oog op volledige re-integratie en de toegelaten activiteit zonder de doelstelling van een volledige re-integratie opgeheven. Vanaf 1 april 2024 bestaat er slechts één mogelijke manier van toelating. 

Afschaffing cumulverbod tussen arbeidsongeschiktheidsuitkering als zelfstandige en gewaarborgd loon als werknemer

Het bestaande cumulverbod tussen een arbeidsongeschiktheidsuitkering als zelfstandige en het gewaarborgd loon tijdens een ziekte in het kader van een toegelaten activiteit als werknemer wordt afgeschaft. Het bedrag van het gewaarborgd loon zal worden afgetrokken van de arbeidsongeschiktheidsuitkering als zelfstandige.

De nieuwe regeling is van toepassing op de uitkeringen verschuldigd voor een periode vanaf 1 mei 2024.

Terugbetaling arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor opgenomen vakantiedagen in het kader van niet-toegelaten arbeid

Wanneer de arbeidsongeschikte zelfstandige uitkeringen heeft ontvangen voor dagen tijdens welke hij niet-toegelaten arbeid heeft verricht, moet hij deze uitkeringen terugbetalen. 

Vanaf 1 januari 2024 geldt dit ook voor de wettelijke vakantiedagen, de vakantiedagen krachtens een algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst en de bijkomende vakantiedagen die worden opgenomen in het kader van een niet-toegelaten arbeid als werknemer.

Stopzetting uitkeringen bij afwezigheid zonder geldige rechtvaardiging op fysiek contact

Vanaf 1 april 2024 leidt een afwezigheid zonder geldige rechtvaardiging op het fysieke contact tijdens de vierde maand van de periode van primaire ongeschiktheid, met het oog op de evaluatie van de staat van arbeidsongeschiktheid en de restcapaciteiten, tot de stopzetting van de toekenning van de uitkeringen. Deze stopzetting wordt behouden zolang de arbeidsongeschikte zelfstandige niet beantwoordt aan de evaluatieverplichtingen. 

 

Bron

Koninklijke besluiten van 3 maart 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, Belgisch Staatsblad van 12 maart 2024