Kan ik als zelfstandige vervroegd met pensioen gaan?

Je kan als zelfstandige vervroegd (dus voor de wettelijke pensioenleeftijd) met pensioen gaan. Je moet dan wel de vereiste minimumleeftijd hebben én de vereiste minimumloopbaan kunnen voorleggen.  

Vereiste leeftijd en loopbaanduur

Je kan vervroegd met pensioen vanaf:

 • 63 jaar, als je een loopbaan van 42 jaren kan aantonen;
 • 62 jaar, als je een loopbaan van 43 jaren kan aantonen;
 • 61 jaar, als je een loopbaan van 43 jaren kan aantonen;
 • 60 jaar, als je een loopbaan van 44 jaren kan aantonen.

Welke loopbaanjaren tellen mee voor je vervroegd pensioen?

 • Als zelfstandige telt een jaar mee als je voor ten minste 2 kwartalen van dat jaar pensioenrechten hebt opgebouwd, d.w.z. kwartalen als zelfstandige in hoofdberoep of daarmee gelijkgesteld (bv. periode militaire dienst, ziekte en invaliditeit).
 • Als werknemer en als ambtenaar telt een jaar mee als je minstens 104 gewerkte of gelijkgestelde dagen hebt.
 • Loopbaanjaren van ten minste 104 dagen waarvoor het recht op pensioen werd opgebouwd in buitenlandse pensioenstelsels waarvoor er Europese verordeningen en/of bilaterale overeenkomsten met België over de sociale zekerheid gelden.
 • Overlappende tijdvakken van tewerkstelling in verschillende stelsels worden slechts eenmaal geteld.
  Als je in de loop van een kalenderjaar achtereenvolgens, afwisselend of geheel of gedeeltelijk gelijktijdig beroepsbezigheden uitoefent, worden enkel de niet-samenvallende periodes van beroepsbezigheid samengeteld.
 • Een periode (van max. 36 maanden) waarin je je beroepsactiviteit als zelfstandige stopzette om een kind jonger dan 6 jaar op te voeden. Dit enkel onder de volgende voorwaarden:
  • je hebt voor die periode kinderbijslag ontvangen;
  • de onderbreking van je beroepsactiviteit duurde maximum 5 jaar;
  • je direct na deze periode van onderbreking gedurende minstens 1 jaar een beroepsactiviteit hebt uitgeoefend die je recht geeft op pensioen.

Let wel! Een geregulariseerde studieperiode telt niet mee voor de vereiste loopbaanduur voor het vervroegd pensioen. Die periode telt enkel mee voor je pensioenbedrag.

Overgangsmaatregelen

Op de vereiste leeftijd en loopbaanduur voor een vervroegd pensioen bestaan er een aantal uitzonderingen (overgangsmaatregelen) voor de zelfstandigen die bijna gepensioneerd zijn:

 • Ben je geboren vóór 1 januari 1958 (en ben je of word je 59 jaar in 2016)? Dan kan je vervroegd met pensioen vanaf:
  • 63 jaar, als je een loopbaan van 41 jaren kan aantonen;
  • 62 jaar, als je een loopbaan van 42 jaren kan aantonen;
  • 61 jaar, als je een loopbaan van 43 jaren kan aantonen.
 • Voldeed je op een bepaalde datum aan de geldende minimale leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor de toekenning van het vervroegd pensioen? Dan kan je naar keuze en op jouw verzoek, een vervroegd pensioen krijgen na die datum, zelfs als je op de uitgestelde ingangsdatum van je pensioen niet meer aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoet die op dat moment van toepassing zijn.
 • Werd je ontslagen, nam je ontslag of sloot je met je werkgever een overeenkomst af die een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst, en kan je een vervroegd pensioen krijgen in de werknemersregeling onder de leeftijd- en loopbaanvoorwaarden die van toepassing zijn tot 31 december 2016? Dan krijg je, wanneer je ook een beroepsloopbaan als zelfstandige aantoont, je vervroegd pensioen in de zelfstandigenregeling onder dezelfde voorwaarden en dus op dezelfde datum.

Wat betekent dit voor jouw situatie?

Wil je weten wat dit voor jouw concrete situatie betekent? Dan kan je dit nagaan op www.mypension.be.

Extra informatie