Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2015

Nr. Titel Datum
Advies 2015/21 Regeringsamendementen op het ontwerp van wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht 16/12/2015
Advies 2015/20bis Ontwerp van wet houdende wijziging van percentages van de sociale bijdragen voor zelfstandigen 26/11/2015
Advies 2015/20 Ontwerp van wet houdende wijziging van percentages van de sociale bijdragen voor zelfstandigen 20/10/2015
Advies 2015/19bis Evaluatie van de financieringsbronnen van het sociaal statuut na de zesde staatshervorming en vereenvoudiging van de alternatieve financiering 24/09/2015
Advies 2015/19 Evaluatie van de financieringsbronnen van het sociaal statuut na de zesde staatshervorming en vereenvoudiging van de alternatieve financiering 14/07/2015
Verslag 2015/03bis Voorafbeelding van de begroting 2016 – Meerjarenramingen 2017-2019 24/09/2015
Verslag 2015/03 Voorafbeelding van de begroting 2016 – Meerjarenramingen 2017-2019 14/07/2015
Verslag 2015/02bis Evaluatie van de sociale verzekering in geval van faillissement 24/09/2015
Verslag 2015/02 Evaluatie van de sociale verzekering in geval van faillissement 10/07/2015
Advies 2015/18 Koninklijk besluit tot aanpassing van artikel 32 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten 25/06/2015
Advies 2015/17 Ontwerpnota aan de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen waarbij in een betere informatie wordt voorzien in het kader van de betaling van de vrijgestelde sociale bijdragen en de impact ervan op de pensioenrechten 25/06/2015
Advies 2015/16 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot het aansluitingsattest voor zelfstandigen & ontwerp van ministerieel besluit houdende vastlegging van het model van aansluitingsattest beoogd in artikel 50 § 2 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 25/06/2015
Advies 2015/15bis Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 147 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (ARP) 25/06/2015
Advies 2015/15 Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 147 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen (ARP) 19/06/2015
Advies 2015/14bis Toegang tot de gezondheidszorgen en eerste bijdragebetaling 25/06/2015
Advies 2015/14 Toegang tot de gezondheidszorgen en eerste bijdragebetaling 12/06/2015
Advies 2015/13 Verdubbeling van het bedrag van de geldboete voor fictieve aansluiting 12/06/2015
Advies 2015/12bis Hervorming van de zorgstelsels voor zelfstandigen 25/06/2015
Advies 2015/12 Hervorming van de zorgstelsels voor zelfstandigen 09/06/2015
Advies 2015/11bis Wet houdende diverse bepalingen 25/06/2015
Advies 2015/11 Wet houdende diverse bepalingen 08/06/2015
Advies 2015/10bis Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3, §2 van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers 25/06/2015
Advies 2015/10 Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3, §2 van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers 05/06/2015
Advies 2015/09bis Ontwerp van wet tot wijziging van de leeftijdsvoorwaarden voor het overlevings- en het rustpensioen en van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen voor zelfstandigen 25/06/2015
Advies 2015/09 Ontwerp van wet tot wijziging van de leeftijdsvoorwaarden voor het overlevings- en het rustpensioen en van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen voor zelfstandigen 02/06/2015
Verslag 2015/01 Voorstel van begrotingscontrole 2015 07/04/2015
Advies 2015/08 Ontwerp van wet tot wijziging van de leeftijdsvoorwaarden voor het overlevings- en het rustpensioen en van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen voor zelfstandigen 26/03/2015
Advies 2015/07 Ontwerp van wet houdende diverse sociale bepalingen 26/03/2015
Advies 2015/06 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen 26/03/2015
Advies 2015/05bis Verhoging van sommige bedragen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering voor zelfstandigen in het kader van het structureel mechanisme van welvaartsaanpassing 26/03/2015
Advies 2015/05 Verhoging van sommige bedragen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering voor zelfstandigen in het kader van het structureel mechanisme van welvaartsaanpassing 20/03/2015
Advies 2015/04bis Verhoging van sommige pensioenbedragen voor zelfstandigen in het kader van het structureel mechanisme van welvaartsaanpassing 26/03/2015
Advies 2015/04 Verhoging van sommige pensioenbedragen voor zelfstandigen in het kader van het structureel mechanisme van welvaartsaanpassing 20/03/2015
Advies 2015/03bis Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten 26/03/2015
Advies 2015/03 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten 02/03/2015
Advies 2015/02 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen 22/01/2015
Advies 2015/01 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen 22/01/2015