You are here

Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2014

Nr. Titel Datum
Advies 2014/13bis Ontwerp van programmawet van december 2014 - Regeringsamendement betreffende de welvaartsenveloppe en de financiering van de sociale zekerheid 22/01/2015
Advies 2014/13 Ontwerp van programmawet van december 2014 Regeringsamendement betreffende de welvaartsenveloppe en de financiering van de sociale zekerheid 15/12/2015
Verslag 2014/03 Naar een nieuwe pensioenhervorming: een lezing vanuit het zelfstandigenstelsel van de pensioenvoorstellen opgenomen in het Federaal Regeerakkoord 27/11/2014
Advies 2014/12 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen 27/11/2014
Advies 2014/11 Voorontwerp van programmawet van december 2014 - Titel pensioenen 27/11/2014
Advies 2014/10bis Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 131bis, §1septies en 131ter, §1, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen 27/11/2014
Advies 2014/10 Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 131bis, §1septies en 131ter, §1, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen 19/11/2014
Advies 2014/09 Overgangsmaatregelen in het kader van de hervorming van het vervroegd pensioen 27/03/2014
Verslag 2014/02 Voorafbeelding van de begroting 2015 10/07/2014
Verslag 2014/01 Voorstel van begrotingscontrole 2014 27/03/2014
Advies 2014/08 Het sociaal statuut van huisartsen en geneesheer-specialisten in opleiding 27/03/2014
Advies 2014/07 Alternatieve financiering van de geneeskundige verzorging 20/03/2014
Advies 2014/06 De opleiding tot huisarts: gelijkstelling in het kader van de pensioenopbouw 20/03/2014
Advies 2014/05 Voorontwerp van wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance - Welvaartsaanpassingen 26/02/2014
Advies 2014/04 Ontwerpteksten betreffende de hervorming van het overlevingspensioen en de invoering van een overgangsuitkering 07/02/2014
Advies 2014/03 Wetsontwerp tot wijziging van het beginsel van eenheid van loopbaan 30/01/2014
Advies 2014/02 Wetsontwerp tot uitbreiding van de toekenningsvoorwaarden inzake het minimumpensioen 30/01/2014
Advies 2014/01 Ontwerpteksten betreffende het in aanmerking nemen van de laatste loopbaankwartalen voor de berekening van het pensioen 30/01/2014