You are here

Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2010

Nr. Titel Datum
Advies 2010/07 Welvaartsaanpassingen 2011-2012 09/12/2010
Advies 2010/06 Alternatieve financiering van de geneeskundige verzorging 09/12/2010
Advies 2010/05 Ontwerp van wet houdende dringende diverse bepalingen - December 2010 09/12/2010
Verslag 2010/02 Verslag aan de regering betreffende de begroting 2011 en de meerjarenramingen 2012-2014 06/10/2010
Verslag 2010/01 Eerste verslag aan de Minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over de hulp aan zelfstandigen in moeilijkheden
Voorstellen tot hervorming van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen en de toepassing van artikel 48 van het ARS
30/06/2010
Advies 2010/04 Ontwerp van richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen die een zelfstandige activiteit uitoefenen en tot intrekking van Richtlijn 86/613/EEG
Ontwerp van wijziging van de Richtlijn 92/85/EEG van de Raad inzake de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid op het werk van werkneemsters tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens de lactatie
Meewerkende echtgenoten - Moederschapsverlof
30/06/2010
Advies 2010/03 Pensioen - Gemengde loopbaan - De kleine minima 18/03/2010
Advies 2010/02 Decentralisatie van de Commissie voor vrijstelling van bijdragen 18/03/2010
Advies 2010/01bis Pensioen - Welvaartsbonus 18/03/2010
Advies 2010/01 Pensioen - Welvaartsbonus 22/02/2010