Wanneer en waar moet ik als gepensioneerde mijn beroepsactiviteit aangeven?

Wanneer moet ik mijn activiteit aangeven?

Je aangifte is verplicht voor de eerste uitbetaling van je pensioen

Als je je activiteit na je pensioen wil voortzetten, moet je voor de eerste uitbetaling van je pensioen elke beroepsactiviteit aangeven die een inkomen kan opleveren. Dit geldt ook als je een beroep doet op een derde persoon.

Om na te gaan of je een gezinspensioen kan krijgen, moet ook je echtgeno(o)t(e) de aangifte invullen.

Je aangifte is verplicht en moet vooraf worden ingediend

Wanneer jij of je echtgeno(o)t(e):

  • een wetenschappelijke of artistieke activiteit uitoefent;
  • een mandaat, ambt of post in België of het buitenland uitoefent;
  • een beroepsactiviteit in het buitenland uitoefent;
  • sociale uitkeringen in het buitenland geniet.

Je aangifte moet je indienen:

  • binnen de 30 dagen na de start van de activiteit of van het genot van de sociale uitkering;
  • binnen de 30 dagen volgend op de datum van kennisgeving van de beslissing tot toekenning van het pensioen.

Let op: voor de uitoefening van een politieke en andere mandaten gelden speciale regels.

Krijg je al een pensioen en zijn je beroepsinkomsten hoger dan de toegelaten grens of stop je met je beroepsactiviteit, dan moet je je aangifte zo snel mogelijk indienen.

Bij wie moet ik als gepensioneerde mijn beroepsactiviteit aangeven?

Waar je je aangifte moet indienen, hangt af van je situatie.

Je krijgt alleen pensioen als zelfstandige

Je geeft je beroepsactiviteit aan bij het RSVZ.

Je krijgt een pensioen als zelfstandige en/of als werknemer en/of als ambtenaar

Je geeft je beroepsactiviteit aan bij:

  • ofwel het RSVZ
  • ofwel de Federale Pensioendienst (FPD)

Eén aangifte volstaat: de aangifte bij het RSVZ geldt ook voor de FPD en omgekeerd.