Terug-naar-werktraject voor arbeidsongeschikte zelfstandigen

14 maart 2023

Vanaf 2023 kunnen ook arbeidsongeschikte zelfstandigen een terug-naar-werktraject opstarten. De zelfstandige gaat dan samen met zijn ziekenfonds na hoe het werk kan worden hervat. Via deze weg wordt de zelfstandige beter ondersteund bij zijn terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Het terug-naar-werktraject kan worden opgestart op initiatief van de adviserend arts van het ziekenfonds of op initiatief van de arbeidsongeschikte zelfstandige zelf.

Op basis van een vragenlijst, en eventueel na een medisch onderzoek, beoordeelt de adviserend arts de gezondheidstoestand van de arbeidsongeschikte zelfstandige. Vervolgens wordt samen met de terug-naar-werkcoördinator van het ziekenfonds bekeken of en op welke manier de zelfstandige terug aan de slag kan gaan.

Als de gezondheid van de zelfstandige het toelaat, wordt een re-integratieplan opgesteld. Op basis van dit plan wordt de zelfstandige dan verder begeleid en ondersteund bij de hervatting van zijn vroegere zelfstandige activiteit of de uitoefening van een andere beroepsactiviteit.

De regeling bevat ook een luik financiële responsabilisering: als de zelfstandige zonder geldige rechtvaardiging afwezig is op het medisch onderzoek of eerste contactmoment met de terug-naar-werkcoördinator, dan kan het dagbedrag van de uitkeringen met 2,5% worden verminderd.

Extra informatie