You are here

Moeilijkheden door weersomstandigheden in fruitsector: betalingsfaciliteiten

9 augustus 2021

Zelfstandigen uit de fruitteeltsector die door de ongunstige weersomstandigheden moeilijkheden ondervinden, krijgen betalingsfaciliteiten.

Om van die maatregelen te kunnen genieten, moet de betrokken zelfstandige (fruitteler van meerjarige gewassen) werkzaam te zijn in één van volgende sectoren (klassen):

  • 01.21(0) – teelt van druiven
  • 01.24(0) – teelt van pit- en steenvruchten
  • 01.25(0) – teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten

 

Uitstel van betaling van sociale bijdragen

Elke zelfstandige, ongeacht zijn bijdragecategorie (hoofdberoep, bijberoep, …) die moeilijkheden ondervindt door de gevolgen van de ongunstige weersomstandigheden, kan een schriftelijke aanvraag indienen bij zijn socialeverzekeringsfonds om de betaling van zijn sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel geldt enkel voor de voorlopige bijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2021 (maar niet voor regularisaties van voorafgaande periodes). Die bijdragen mogen nog niet zijn betaald.

Dat betekent dat de voorlopige bijdrage van het derde kwartaal 2021 moet betaald worden vóór 30 september 2022. De voorlopige bijdragen van het vierde kwartaal 2021 moeten betaald worden vóór 15 december 2022.

De aanvraag moet bij het socialeverzekeringsfonds ingediend worden vóór 15 september 2021 (om voor het derde en vierde kwartaal van 2021 een uitstel van betaling te krijgen) en vóór 15 december 2021 (om voor het vierde kwartaal van 2021 een uitstel te krijgen).

De aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

  • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
  • naam en zetel van zijn bedrijf;
  • ondernemingsnummer;
  • een motivering over de moeilijkheden die de aanvrager ondervindt door de ongunstige weersomstandigheden (minstens een duidelijke verklaring op eer).

Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn de verhogingen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

De zelfstandige heeft eveneens de mogelijkheid om vrijstelling van bijdragen te vragen wanneer er een aanvraag tot uitstel van betaling ingediend werd.

 

Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van betaling indienen voor de voorlopige bijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2021.

Je aanvraag moet ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het einde van elk betrokken kwartaal.

Je kan maar een aanvraag tot vrijstelling indienen als je de afrekening van de betrokken bijdragen hebt ontvangen. Wil je een aanvraag doen voor beide kwartalen, dan is het aan te raden om te wachten tot je de afrekening van de bijdragen van het vierde kwartaal van 2021 hebt ontvangen en dan een globale aanvraag voor die beide kwartalen in te dienen. Maar opgelet, je aanvraag moet in dat geval ingediend worden vóór 30 september 2022.

Als je een aanvraag tot uitstel van betaling hebt ingediend, dan kan je ook vrijstelling van bijdragen vragen.

Opgelet! Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor je wordt vrijgesteld. Je kunt die kwartalen later wel nog regulariseren (via een afkooppremie), om ze toch te laten meetellen voor je pensioenberekening. Hiervoor heb je vijf jaar de tijd.

Er is een vereenvoudigd aanvraagformulier beschikbaar dat je kunt opvragen bij je socialeverzekeringsfonds.
Je kunt je aanvraag rechtstreeks via je socialeverzekeringsfonds of online indienen.

Opgelet! Vroeg je je vrijstelling van bijdragen online aan? Dan meld je dit best ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier.

 

Vermindering van voorlopige sociale bijdragen

Zelfstandigen kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2021 (berekend op de beroepsinkomsten van het derde jaar dat voorafgaat) als hun geraamde beroepsinkomsten van het jaar 2021 lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

De voorlopige sociale bijdragen kunnen verlaagd worden tot maximaal:

  • 719,68 EUR (exclusief beheerskosten) voor een zelfstandige in hoofdberoep;
  • 0 EUR voor een zelfstandige in bijberoep, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan 1.553,58 EUR;
  • 0 EUR voor iemand die als zelfstandige actief is na zijn pensioen, indien de verwachte inkomsten lager zijn dan 3.107,17 EUR.

Opgelet! Als de werkelijk beroepsinkomsten van het jaar 2021 toch hoger zijn dan het bedrag waarop de verminderde voorlopige bijdragen zijn betaald, dan wordt bij de eindafrekening niet alleen een supplement aangerekend maar ook verhogingen.

 

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.