You are here

Moeilijkheden door het coronavirus

1 september 2022

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen een beroep doen op verschillende maatregelen.

Blijf op de hoogte van de meest recente maatregelen rond het sociaal statuut van zelfstandigen door het coronavirus via de officiële kanalen: raadpleeg onze website of contacteer je socialeverzekeringsfonds.

Een vraag over de maatregelen voor zelfstandigen door het coronavirus? Bel gratis naar 0800 12 018 - Elke werkdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (op vrijdag tot 16 uur).

Onze collega's stellen alles in het werk om je zo snel mogelijk te helpen. Raak je niet meteen binnen? Bel dan op een later tijdstip terug.


Overbruggingsrecht bij omzetdaling - tot en met maart 2022

Als je tijdens de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022 geconfronteerd wordt met een aanzienlijke daling van je omzetcijfer als gevolg van de COVID-19-crisis, dan kan je recht hebben op een financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij omzetdaling, ongeacht de sector waarin je actief bent.

In welke situatie?

Je komt in aanmerking voor de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij omzetdaling als je in de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarvoor je de uitkering vraagt, een omzetdaling kan aantonen, ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens het refertejaar 2019. Je moet duidelijk de link tussen het omzetverlies en de COVID-19-crisis motiveren.

 • In de periode van 1 januari tot en met 30 september 2021: de omzetdaling moet minstens 40% bedragen.
 • In de periode van 1 oktober tot en met 30 november 2021: de omzetdaling moet minstens 65% bedragen.
 • In de periode van 1 december 2021 tot en met 31 maart 2022: de omzetdaling moet minstens 40% bedragen.

Bijvoorbeeld: als je een aanvraag indient voor de maand februari 2021, dan moet er in januari 2021 een omzetdaling van minstens 40 % zijn ten opzichte van de maand januari 2019. Als je een aanvraag indient voor de maand oktober 2021, dan moet er in september 2021 een omzetdaling van minstens 65 % zijn ten opzichte van de maand september 2019. Als je een aanvraag indient voor de maand december 2021, dan moet er in november 2021 een omzetdaling van minstens 40 % zijn ten opzichte van de maand november 2019.

Voor zelfstandigen die nog niet actief waren in de betrokken kalendermaand in 2019 of met abnormaal lage omzetcijfers omwille van overmacht (bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of moederschapsrust) in die kalendermaand, kan er rekening worden gehouden met de eerstvolgende volledige kalendermaand.

Op je aanvraagformulier vermeld je de omzetcijfers van de te vergelijken maanden (verklaring op eer). Voeg bij je aanvraag de objectieve bewijsstukken die de omzetdaling staven (bijvoorbeeld een definitief attest van de boekhouder, een dagboek, rekeninguittreksels, …). Je verklaring zal achteraf het voorwerp uitmaken van een controle aan de hand van de officiële BTW-gegevens, van zodra die gegevens beschikbaar zijn. Je moet bijgevolg te allen tijde over objectieve elementen beschikken die deze omzetdaling duidelijk aantonen (bijvoorbeeld BTW-aangifte, raming, …).

Je hebt geen recht op de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij omzetdaling als je voor dezelfde kalendermaand al de uitkering van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij gedwongen onderbreking geniet. Je kan beide uitkeringen niet cumuleren.

Voor welke zelfstandigen?

Je moet tijdens de kalendermaand waarvoor je een aanvraag doet als zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd zijn in België.

Je moet je wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen effectief betaald hebben gedurende ten minste vier van de zestien kwartalen voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op het kwartaal van de kalendermaand waarop de aanvraag betrekking heeft.

Er is een uitzondering voor startende zelfstandigen. Als je nog maar twaalf voorafgaande kwartalen of minder verzekeringsplichtig bent in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen, volstaat het dat je voor twee kwartalen effectief je wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen hebt betaald.

De volgende zelfstandigen komen in aanmerking voor de volledige uitkering:

 • zelfstandige in hoofdberoep (incl. helpers en meewerkende echtgenoten in het maxistatuut);
 • zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
 • zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
 • student-zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
 • zelfstandige na de pensioenleeftijd zonder pensioen of enkel met het onvoorwaardelijk pensioen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep.

De volgende zelfstandigen komen in aanmerking voor een halve uitkering:

 • zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen
  • 7.021,29 euro en 14.042,57 euro in 2021
  • 7.329,22 euro en 14.658,44 euro in 2022;
 • zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen
  • 7.021,29 euro en 7.356,08 euro in 2021
  • 7.329,22 euro en 7.678,69 euro in 2022;
 • student-zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen
  • 7.021,29 euro en 14.042,57 euro in 2021
  • 7.329,22 euro en 14.658,44 euro in 2022;
 • actief gepensioneerde zelfstandige die niet in aanmerking komt voor de volledige uitkering en die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan
  • 7.021,29 euro in 2021
  • 7.329,22 euro in 2022.

De uitkering van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht kan ook gevraagd worden door de zelfstandige die al een uitkering in het klassieke overbruggingsrecht heeft genoten voor de maximale duur van 12 of 24 maanden. De duur van de toekenning van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht telt ook niet mee voor de maximumduur van het klassieke overbruggingsrecht.

Welke uitkering?

De uitkering varieert naargelang je al dan niet personen ten laste hebt bij je ziekenfonds, in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de volledige uitkering bedraagt de uitkering:

Voor 1 juli 2021:

 • 1.291,69 EUR/maand indien je geen gezinslast hebt;
 • 1.614,10 EUR/maand indien je wel gezinslast hebt.

Vanaf 1 juli 2021:

 • 1.317,52 EUR/maand indien je geen gezinslast hebt;
 • 1.646,38 EUR/maand indien je wel gezinslast hebt.

Vanaf 1 september 2021:

 • 1.343,87 EUR/maand indien je geen gezinslast hebt;
 • 1.679,31 EUR/maand indien je wel gezinslast hebt.

Vanaf 1 januari 2022:

 • 1.370,75 EUR/maand indien je geen gezinslast hebt;
 • 1.712,90 EUR/maand indien je wel gezinslast hebt.

Vanaf 1 maart 2022:

 • 1.398,17 EUR/maand indien je geen gezinslast hebt;
 • 1.747,16  EUR/maand indien je wel gezinslast hebt.

Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de halve uitkering bedraagt de uitkering:

Voor 1 juli 2021:

 • 645,85 EUR/maand indien je geen gezinslast hebt;
 • 807,05 EUR/maand indien je wel gezinslast hebt.

Vanaf 1 juli 2021:

 • 658,76 EUR/maand indien je geen gezinslast hebt;
 • 823,19 EUR/maand indien je wel gezinslast hebt.

Vanaf 1 september 2021:

 • 671,94 EUR/maand indien je geen gezinslast hebt;
 • 839,65 EUR/maand indien je wel gezinslast hebt.

Vanaf 1 januari 2022:

 • 685,38 EUR/maand indien je geen gezinslast hebt;
 • 856,45 EUR/maand indien je wel gezinslast hebt.

Vanaf 1 maart 2022:

 • 699,09 EUR/maand indien je geen gezinslast hebt;
 • 873,58 EUR/maand indien je wel gezinslast hebt.

Je kan de uitkering cumuleren met een ander vervangingsinkomen, tot een maximumbedrag. De som van de uitkering van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht en het andere vervangingsinkomen mag per maand niet hoger zijn dan het toepasselijke bedrag van de uitkering van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsecht. Bij overschrijding zal het maandelijkse bedrag van de uitkering van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht verminderd worden.

Sociale bijdragen betalen?

Je blijft je sociale bijdragen verschuldigd, zodat je je socialezekerheidsrechten behoudt. Als je moeilijkheden ondervindt om die bijdragen te betalen, dan kan je beroep doen op de bestaande maatregelen inzake de sociale bijdragen.

Hoe aanvragen?

De tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht moet worden aangevraagd bij je socialeverzekeringsfonds, dat een aanvraagformulier ter beschikking stelt.

Je moet elke maand opnieuw een aanvraag indienen, met vermelding van de noodzakelijke omzetcijfers.

Uiterste data voor het indienen van de aanvraag:

 • Voor de maanden januari, februari en maart 2021: 30 september 2021
 • Voor de maanden april, mei en juni 2021: 31 december 2021
 • Voor de maanden juli, augustus en september 2021: 31 maart 2022
 • Voor de maanden oktober, november en december 2021: 30 juni 2022
 • Voor de maanden januari, februari en maart 2022: 30 september 2022

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

 

Overbruggingsrecht bij gedwongen onderbreking - tot en met maart 2022

Als je tijdens de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 je zelfstandige activiteit verplicht en volledig moet onderbreken door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, dan kan je recht hebben op een financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij gedwongen onderbreking.

In welke situatie?

Tijdens de maanden oktober, november en december 2021 en januari, februari en maart 2022 kom je in aanmerking voor de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij gedwongen onderbreking als je beide volgende voorwaarden vervult:

 • Je zelfstandige activiteit wordt rechtstreeks beoogd door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid (federaal, regionaal, provinciaal of gemeentelijk) om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Je komt niet in aanmerking als je activiteiten niet rechtstreeks beoogd worden maar hoofdzakelijk afhankelijk zijn van een rechtstreeks beoogde zelfstandige.

  De gezondheidsmaatregelen die de uitvoering van de social distancing mogelijk maken en die de uitoefening van de activiteit van de zelfstandige beperken, worden niet beschouwd als sluitingsmaatregelen en komen dus niet in aanmerking. Handelszaken die worden gesloten wegens het niet naleven van de regels inzake social distancing komen op basis van die beslissing tot sluiting ook niet in aanmerking.
 • Door die sluitingsmaatregelen word je gedwongen je zelfstandige activiteit volledig te onderbreken. Je komt niet in aanmerking als je een gedeelte van je activiteiten verderzet, ook niet als die verderzetting gebeurt onder de vorm van take-away of click and collect.

Er is geen minimumduur van onderbreking tijdens de kalendermaand vereist.

Wie niet voldoet aan die voorwaarden, kan een beroep doen de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij omzetdaling, als alle voorwaarden voor de toekenning van dat overbruggingsrecht vervuld zijn.

Voor welke zelfstandigen?

Je moet op het moment van de gedwongen onderbreking als zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd zijn in België.

De volgende zelfstandigen komen in aanmerking voor de volledige uitkering:

 • zelfstandige in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters);
 • zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
 • zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
 • student-zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
 • zelfstandige na de pensioenleeftijd zonder pensioen of enkel met het onvoorwaardelijk pensioen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep.

De volgende zelfstandigen komen in aanmerking voor een halve uitkering:

 • zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen
  • 7.021,29 euro en 14.042,57 euro in 2021
  • 7.329,22 euro en 14.658,44 euro in 2022;
 • zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen
  • 7.021,29 euro en 7.356,08 euro in 2021
  • 7.329,22 euro en 7.678,69 euro in 2022;
 • student-zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen
  • 7.021,29 euro en 14.042,57 euro in 2021
  • 7.329,22 euro en 14.658,44 euro in 2022;
 • actief gepensioneerde zelfstandige die niet in aanmerking komt voor de volledige uitkering en die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan
  • 7.021,29 euro in 2021
  • 7.329,22 in 2022.

De uitkering van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht kan ook gevraagd worden door de zelfstandige die al een uitkering in het klassieke overbruggingsrecht heeft genoten voor de maximale duur van 12 of 24 maanden. De duur van de toekenning van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht telt ook niet mee voor de maximumduur van het klassieke overbruggingsrecht.

Welke uitkering?

De uitkering varieert naargelang je al dan niet personen ten laste hebt bij je ziekenfonds, in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

De uitkering varieert eveneens naargelang de duur van de gedwongen onderbreking. Indien je minder dan 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand gesloten was, dan wordt je uitkering verminderd.

Bedragen in november 2021

Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de volledige uitkering bedraagt de uitkering voor een onderbreking van minder dan 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand:

 • 671,94 EUR / maand indien je geen gezinslast hebt;
 • 839,65 EUR / maand indien je wel gezinslast hebt.

Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de halve uitkering bedraagt de uitkering voor een onderbreking van minder dan 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand:

 • 335,97 EUR / maand indien je geen gezinslast hebt;
 • 419,83 EUR / maand indien je wel gezinslast hebt.

Bedragen vanaf december 2021 (dubbele uitkering)

Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de volledige uitkering bedraagt de uitkering:

 • onderbreking van minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand:
  • 2.687,74 EUR / maand indien je geen gezinslast hebt;
  • 3.358,62 EUR / maand indien je wel gezinslast hebt.
 • onderbreking van minder dan 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand:
  • 1.343,87 EUR / maand indien je geen gezinslast hebt;
  • 1.679,31 EUR / maand indien je wel gezinslast hebt.

Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de halve uitkering bedraagt de uitkering:

 • onderbreking van minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand:
  • 1.343,87 EUR / maand indien je geen gezinslast hebt;
  • 1.679,31 EUR / maand indien je wel gezinslast hebt.
 • onderbreking van minder dan 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand:
  • 671,94 EUR / maand indien je geen gezinslast hebt;
  • 839,65 EUR / maand indien je wel gezinslast hebt.

Bedragen vanaf januari 2022 (dubbele uitkering)

Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de volledige uitkering bedraagt de uitkering:

 • onderbreking van minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand:
  • 2.741,50 EUR / maand indien je geen gezinslast hebt;
  • 3.425,80 EUR / maand indien je wel gezinslast hebt.
 • onderbreking van minder dan 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand:
  • 1.370,75 EUR / maand indien je geen gezinslast hebt;
  • 1.712,90 EUR / maand indien je wel gezinslast hebt.

Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de halve uitkering bedraagt de uitkering:

 • onderbreking van minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand:
  • 1.370,75 EUR / maand indien je geen gezinslast hebt;
  • 1.712,90 EUR / maand indien je wel gezinslast hebt.
 • onderbreking van minder dan 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand:
  • 685,38 EUR / maand indien je geen gezinslast hebt;
  • 856,45 EUR / maand indien je wel gezinslast hebt.

Bedragen vanaf maart 2022 (dubbele uitkering)

Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de volledige uitkering bedraagt de uitkering:

 • onderbreking van minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand:
  • 2.796,34 EUR / maand indien je geen gezinslast hebt;
  • 3.494,32 EUR / maand indien je wel gezinslast hebt.
 • onderbreking van minder dan 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand:
  • 1.398,17 EUR / maand indien je geen gezinslast hebt;
  • 1.747,16 EUR / maand indien je wel gezinslast hebt.

Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de halve uitkering bedraagt de uitkering:

 • onderbreking van minstens 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand:
  • 1.398,17 EUR / maand indien je geen gezinslast hebt;
  • 1.747,16 EUR / maand indien je wel gezinslast hebt.
 • onderbreking van minder dan 15 opeenvolgende kalenderdagen per kalendermaand:
  • 699,09 EUR / maand indien je geen gezinslast hebt;
  • 873,58 EUR / maand indien je wel gezinslast hebt.

Je kan de uitkering cumuleren met een ander vervangingsinkomen, tot een maximumbedrag. De som van de uitkering van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht en het andere vervangingsinkomen mag per maand niet hoger zijn dan het toepasselijke bedrag van de uitkering van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsecht. Bij overschrijding zal het maandelijkse bedrag van de uitkering van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht verminderd worden.

Sociale bijdragen betalen?

Je blijft je sociale bijdragen verschuldigd, zodat je je socialezekerheidsrechten behoudt. Als je moeilijkheden ondervindt om die bijdragen te betalen, dan kan je beroep doen op de bestaande maatregelen inzake de sociale bijdragen.

Hoe aanvragen?

De tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht moet worden aangevraagd bij je socialeverzekeringsfonds, dat een aanvraagformulier ter beschikking stelt.

Uiterste data voor het indienen van de aanvraag:

 • Voor de maanden oktober, november en december 2021: 30 juni 2022
 • Voor de maanden januari, februari en maart 2022: 30 september 2022

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

  

Overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind

Als je tijdens de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 je zelfstandige activiteit volledig moet onderbreken omdat je omwille van het coronavirus COVID-19 in quarantaine of isolatie bent geplaatst of omdat je in welbepaalde omstandigheden moet instaan voor de zorg van je kinderen, dan kan je recht hebben op een financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind.

In welke situaties?

In de volgende situaties kom je in aanmerking voor de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind:

 • Je onderbreekt je zelfstandige activiteit volledig gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen omdat je, weliswaar geschikt om te werken, in quarantaine of isolatie bent geplaatst. Je moet een quarantaine-attest voorleggen op je naam of op naam van een persoon die op hetzelfde adres is ingeschreven.

  Opgelet! Als je wetens en willens bent afgereisd naar een land of een gebied dat zich in een rode zone bevindt op het ogenblik van vertrek, kom je niet in aanmerking. Je voldoet dan niet aan de voorwaarde dat het moet gaan om een situatie onafhankelijk van je wil.

 • Je onderbreekt je zelfstandige activiteit volledig gedurende minstens 7 kalenderdagen (niet noodzakelijk opeenvolgend) tijdens een kalendermaand of gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen die verspreid zijn over twee maanden, omdat je moet instaan voor de zorg voor je kinderen in welbepaalde omstandigheden:
  • zorg voor een kind van minder dan 18 jaar dat met jou samenwoont (situatie van co-ouderschap inbegrepen) dat niet naar het kinderdagverblijf of school kan gaan, omdat
   • het kind zich in quarantaine of isolatie bevindt of
   • het kinderdagverblijf, de klas of de school waarvan het deel uitmaakt volledig of gedeeltelijk wordt gesloten als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het COVID-19-coronavirus te beperken (dit impliceert dat normale schoolvakantieperiodes niet in rekening worden gebracht) of
   • het kind verplicht lessen onder de vorm van onderwijs op afstand volgt als gevolg van een beslissing van de bevoegde overheid om de verspreiding van het COVID-19-coronavirus te beperken;
  • zorg voor een gehandicapt kind dat je ten laste hebt, ongeacht de leeftijd van dat kind, omdat het kind niet naar een centrum voor opvang van gehandicapte personen kan gaan, omdat dit centrum wordt gesloten of bij de tijdelijke stopzetting van de intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het COVID-19-coronavirus te beperken.

Indien de sluiting van de school/ het kinderdagverblijf  of de quarantaine van het kind 5 opeenvolgende weekdagen betreft  (binnen eenzelfde maand of over twee verschillende maanden),  worden de twee dagen van het weekend voorafgaand, volgend of in de periode van onderbreking ook in rekening gebracht om op die manier aan de voorwaarde van een onderbreking van 7 kalenderdagen te voldoen.

Je moet aan je socialeverzekeringsfonds een attest van quarantaine of een attest van het kinderdagverblijf, van de school of het centrum voor opvang van gehandicapte personen overhandigen, dat de sluiting of het verplicht volgen van onderwijs op afstand bevestigt als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het COVID-19-coronavirus beperken. In dit attest staat de periode vermeld waarin de maatregel van toepassing is.

Je komt niet in aanmerking als je je zelfstandige activiteit van thuis uit kan organiseren. Je moet die onderbreking omstandig motiveren in je aanvraag.

Voor welke zelfstandigen?

Je moet op het moment van de onderbreking van je activiteiten als zelfstandige sociale bijdragen verschuldigd zijn in België.

De volgende zelfstandigen komen in aanmerking voor de volledige uitkering:

 • zelfstandige in hoofdberoep (incl. helpers, meewerkende echtgenoten in het maxistatuut en (primo)starters);
 • zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
 • zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
 • student-zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
 • zelfstandige na de pensioenleeftijd zonder pensioen of enkel met het onvoorwaardelijk pensioen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep.

De volgende zelfstandigen komen in aanmerking voor een halve uitkering:

 • zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen
  • 7.021,29 euro en 14.042,57 euro in 2021
  • 7.329,22 euro en 14.658,44 euro in 2022;
 • zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen
  • 7.021,29 euro en 7.356,08 euro in 2021
  • 7.329,22 euro en 7.678,69 euro in 2022;
 • student-zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen tussen
  • 7.021,29 euro en 14.042,57 euro in 2021
  • 7.329,22 euro en 14.658,44 euro in 2022;
 • actief gepensioneerde zelfstandige die niet in aanmerking komt voor de volledige uitkering en die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die worden berekend op een referte-inkomen hoger dan
  • 7.021,29 euro in 2021
  • 7.329,22 in 2022.

De uitkering van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht kan ook gevraagd worden door de zelfstandige die al een uitkering in het klassieke overbruggingsrecht heeft genoten voor de maximale duur van 12 of 24 maanden. De duur van de toekenning van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht telt ook niet mee voor de maximumduur van het klassieke overbruggingsrecht.

Welke uitkering?

De uitkering varieert naargelang je al dan niet personen ten laste hebt bij je ziekenfonds, in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

De uitkering varieert eveneens naargelang de duur van de onderbreking.

Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de volledige uitkering bedraagt de uitkering:

Voor 1 juli 2021:

  Zonder gezinslast  Met gezinslast
28 dagen of meer 1.291,69 euro 1.614,10 euro
Tussen 21 en 27 dagen 968,77 euro 1.210,58 euro
Tussen 14 en 20 dagen 645,85 euro 807,05 euro
Tussen 7 en 13 dagen 322,92 euro 403,53 euro
Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

Vanaf 1 juli 2021:

  Zonder gezinslast  Met gezinslast
28 dagen of meer 1.317,52 euro 1.646,38 euro
Tussen 21 en 27 dagen 988,14 euro 1.234,79 euro
Tussen 14 en 20 dagen 658,76 euro 823,19 euro
Tussen 7 en 13 dagen 329,38 euro 411,60 euro
Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

Vanaf 1 september 2021:

  Zonder gezinslast  Met gezinslast
28 dagen of meer 1.343,87 euro 1.679,31 euro
Tussen 21 en 27 dagen 1.007,90 euro 1.259,49 euro
Tussen 14 en 20 dagen 671,94 euro 839,65 euro
Tussen 7 en 13 dagen 335,97 euro 419,83 euro
Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

Vanaf 1 januari 2022:

  Zonder gezinslast  Met gezinslast
28 dagen of meer 1.370,75 euro 1.712,90 euro
Tussen 21 en 27 dagen 1.028,06 euro 1.284,68 euro
Tussen 14 en 20 dagen 685,38 euro 856,45 euro
Tussen 7 en 13 dagen 342,69 euro 428,23 euro
Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

Vanaf 1 maart 2022:

  Zonder gezinslast  Met gezinslast
28 dagen of meer 1.398,17 euro 1.747,16 euro
Tussen 21 en 27 dagen 1.048,63 euro 1.310,37 euro
Tussen 14 en 20 dagen 699,09 euro 873,58 euro
Tussen 7 en 13 dagen 349,54 euro 436,79 euro
Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

Vanaf 1 mei 2022:

  Zonder gezinslast  Met gezinslast
28 dagen of meer 1.426,28 euro 1.782,28 euro
Tussen 21 en 27 dagen 1.069,71 euro 1.336,71 euro
Tussen 14 en 20 dagen 713,14 euro 891,14 euro
Tussen 7 en 13 dagen 356,57 euro 445,57 euro
Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

Vanaf 1 augustus 2022:

  Zonder gezinslast  Met gezinslast
28 dagen of meer 1.454,81 euro 1.817,94 euro
Tussen 21 en 27 dagen 1.091,11 euro 1.363,46 euro
Tussen 14 en 20 dagen 727,41 euro 908,97 euro
Tussen 7 en 13 dagen 363,70 euro 454,49 euro
Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

Voor de zelfstandigen die in aanmerking komen voor de halve uitkering bedraagt de uitkering:

Voor 1 juli 2021:

  Zonder gezinslast  Met gezinslast
28 dagen of meer 645,85 euro 807,05 euro
Tussen 21 en 27 dagen 484,39 euro 605,29 euro
Tussen 14 en 20 dagen 322,92 euro 403,53 euro
Tussen 7 en 13 dagen 161,46 euro 201,77 euro
Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

Vanaf 1 juli 2021:

  Zonder gezinslast  Met gezinslast
28 dagen of meer 658,76 euro 823,19 euro
Tussen 21 en 27 dagen 494,07 euro 617,39 euro
Tussen 14 en 20 dagen 329,38 euro 411,60 euro
Tussen 7 en 13 dagen 164,69 euro 205,80 euro
Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

Vanaf 1 september 2021:

  Zonder gezinslast  Met gezinslast
28 dagen of meer 671,94 euro 839,65 euro
Tussen 21 en 27 dagen 503,95 euro 629,74 euro
Tussen 14 en 20 dagen 335,97 euro 419,83 euro
Tussen 7 en 13 dagen 167,98 euro 209,92 euro
Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

Vanaf 1 januari 2022:

  Zonder gezinslast  Met gezinslast
28 dagen of meer 685,38 euro 856,45 euro
Tussen 21 en 27 dagen 514,03 euro 642,34 euro
Tussen 14 en 20 dagen 342,69 euro 428,23 euro
Tussen 7 en 13 dagen 171,35 euro 214,12 euro
Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

Vanaf 1 maart 2022:

  Zonder gezinslast  Met gezinslast
28 dagen of meer 699,09 euro 873,58 euro
Tussen 21 en 27 dagen 524,32 euro 655,19 euro
Tussen 14 en 20 dagen 349,54 euro 436,79 euro
Tussen 7 en 13 dagen 174,77 euro 218,40 euro
Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

Vanaf 1 mei 2022:

  Zonder gezinslast  Met gezinslast
28 dagen of meer 713,14 euro 891,14 euro
Tussen 21 en 27 dagen 534,86 euro 668,36 euro
Tussen 14 en 20 dagen 356,57 euro 445,57 euro
Tussen 7 en 13 dagen 178,29 euro 222,79 euro
Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

Vanaf 1 augustus 2022:

  Zonder gezinslast  Met gezinslast
28 dagen of meer 727,41 euro 908,97 euro
Tussen 21 en 27 dagen 545,56 euro 681,72 euro
Tussen 14 en 20 dagen 363,71 euro 454,49 euro
Tussen 7 en 13 dagen 181,85 euro 227,25 euro
Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

Je kan de uitkering cumuleren met een ander vervangingsinkomen, tot een maximumbedrag. De som van de uitkering van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht en het andere vervangingsinkomen mag per maand niet hoger zijn dan het toepasselijke bedrag van de uitkering van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsecht. Bij overschrijding zal het maandelijkse bedrag van de uitkering van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht verminderd worden.

Sociale bijdragen betalen?

Je blijft je sociale bijdragen verschuldigd, zodat je je socialezekerheidsrechten behoudt. Als je moeilijkheden ondervindt om die bijdragen te betalen, dan kan je beroep doen op de bestaande maatregelen inzake de sociale bijdragen.

Hoe aanvragen?

De tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht moet worden aangevraagd bij je socialeverzekeringsfonds, dat een aanvraagformulier ter beschikking stelt.

Uiterste data voor het indienen van de aanvraag:

 • Voor de maanden januari, februari en maart 2021: 30 september 2021
 • Voor de maanden april, mei en juni 2021: 31 december 2021
 • Voor de maanden juli, augustus en september 2021: 31 maart 2022
 • Voor de maanden oktober, november en december 2021: 30 juni 2022
 • Voor de maanden januari, februari en maart 2022: 30 september 2022
 • Voor de maanden april, mei en juni 2022: 31 december 2022
 • Voor de maanden juli, augustus en september 2022: 31 maart 2023
 • Voor de maanden oktober, november en december 2022: 30 juni 2023

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

 

Overbruggingsrecht in andere situaties

Zelfstandigen die hun activiteit stopzetten of onderbreken, kunnen in bepaalde situaties een beroep doen op het klassieke overbruggingsrecht. De zelfstandige moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Het overbruggingsrecht bestaat uit een uitkering gedurende maximum 12 maanden en het behoud van de rechten op geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedurende maximum 4 kwartalen zonder bijdragebetaling.

Voor faillietverklaringen, stopzettingen en onderbrekingen tussen 1 april 2020 en 30 september 2021: de pensioenrechten worden behouden gedurende maximum 4 kwartalen zonder bijdragebetaling. Die maatregel geldt vanaf het vierde kwartaal van 2020, voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 januari 2021. 

Het overbruggingsrecht kan worden toegekend in de volgende situaties:

Het overbruggingsrecht moet worden aangevraagd bij je socialeverzekeringsfonds, dat een aanvraagformulier ter beschikking stelt. De aanvraag moet worden ingediend voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal van de onderbreking of stopzetting. Voor onderbrekingen en stopzettingen tussen 1 april 2020 en 31 december 2020 bedraagt de aanvraagtermijn vier kwartalen.

Sommige voorwaarden worden versoepeld in de periode van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021. 

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds

 

Eenmalige premie voor sommige begunstigden van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht

Als je tijdens de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2021 gedurende minstens 6 maanden een financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht hebt gekregen, dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een eenmalige premie van 598,81 euro. Die premie geeft een bijkomende ondersteuning aan de zelfstandigen die hard getroffen zijn door de COVID-19-crisis.

Onder welke voorwaarden?

Om recht te hebben op de eenmalige premie, moet je gedurende minstens 6 maanden (niet noodzakelijk opeenvolgend) een financiële uitkering hebben gekregen in het kader van:

 • de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij gedwongen onderbreking (in 2020 en 2021);
 • de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart (in 2020);
 • de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij omzetdaling (in 2021).

De financiële uitkeringen in het kader van het klassiek overbruggingsrecht of in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht bij quarantaine of zorg voor een kind, komen dus niet in aanmerking.

Het kan enkel gaan om financiële uitkeringen die verbonden zijn aan de maanden oktober, november en december 2020 en januari, februari, maart en april 2021.

Je moet voor die maanden recht hebben op de volledige uitkering. Dat betekent dus dat je in die maanden één van de volgende hoedanigheden moet hebben:

 • zelfstandige in hoofdberoep (incl. helpers en meewerkende echtgenoten in het maxistatuut);
 • zelfstandige in bijberoep die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
 • zelfstandige in hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep (art. 37 ARS) die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
 • student-zelfstandige die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep;
 • zelfstandige na de pensioenleeftijd zonder pensioen of enkel met het onvoorwaardelijk pensioen die voorlopige sociale bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van de zelfstandigen in hoofdberoep.

Je hoeft die hoedanigheid niet meer te hebben op het moment van de uitbetaling van de eenmalige premie. Het is zelfs mogelijk dat je op dat moment geen zelfstandige meer bent.

Financiële uitkeringen die onrechtmatig werden toegekend en die bijgevolg worden teruggevorderd, komen niet in aanmerking.

Bedrag van de uitkering?

De eenmalige premie bedraagt 598,81 euro.

De eenmalige premie kan gecumuleerd worden met een vervangingsinkomen. De premie heeft geen impact op de toekenning of de hoogte van het bedrag van andere sociale rechten.

De eenmalige premie vormt een belastbaar inkomen.

Hoe aanvragen?

Je moet geen aanvraag indienen. Je socialeverzekeringsfonds zal automatisch de eenmalige premie betalen als je aan de voorwaarden voldoet.

Je socialeverzekeringsfonds zal je verwittigen dat de eenmalige premie aan jou wordt toegekend. De datum van die kennisgeving is afhankelijk van het socialeverzekeringfonds waarbij je bent aangesloten. In principe zal dat uiterlijk op 1 september 2021 zijn. Als je op die datum geen kennisgeving hebt ontvangen en je meent toch recht te hebben op de premie, dan kan je vóór 15 september 2021 aan je socialeverzekeringsfonds vragen om de voorwaarden te onderzoeken.

De eenmalige premie wordt uiterlijk op 30 september 2021 betaald, tenzij pas later zou blijken dat je aan de voorwaarden voldoet.

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

 

Uitstel van betaling van sociale bijdragen

Elke zelfstandige, ongeacht zijn bijdragecategorie (hoofdberoep, bijberoep, …) die nog actief is in een sector die verplicht gesloten is of die zwaar wordt getroffen (groot omzetverlies) door de beperkende maatregelen in het kader van de strijd tegen het coronavirus, kan een schriftelijke aanvraag indienen bij zijn socialeverzekeringsfonds om de betaling van zijn sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste kwartaal van 2022 en voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018, 2019 en 2020 die vervallen op 31 maart 2022. Die bijdragen mogen nog niet zijn betaald.

Dat betekent dat die bijdragen moeten betaald worden vóór 31 maart 2023.

De aanvraag moet bij het socialeverzekeringsfonds ingediend worden vóór 15 maart 2022.

De aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

 • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
 • naam en zetel van zijn bedrijf;
 • ondernemingsnummer;
 • indien de aanvrager actief is in een sector die nog verplicht gesloten is: de sector die getroffen wordt door de sluitingsmaatregel. De gezondheidsmaatregelen die de uitvoering van de social distancing mogelijk maken en die de uitoefening van de activiteit van de zelfstandige beperken, worden niet beschouwd als sluitingsmaatregelen.
 • indien de aanvrager een aanzienlijk omzetverlies lijdt ingevolge de coronaviruscrisis: de aanvraag moet vergezeld worden van de noodzakelijke bewijsstukken die aantonen dat zijn activiteit voor het laatste kwartaal van 2021 een daling van het omzetcijfer kent van minstens 40% in vergelijking met het laatste kwartaal van het refertejaar 2019. Hij moet het verband tussen het omzetverlies en de coronaviruscrisis duidelijk motiveren.

Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

De zelfstandige heeft eveneens de mogelijkheid om vrijstelling van bijdragen te vragen wanneer er een aanvraag tot uitstel van betaling ingediend werd.

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

 

Kwijtschelding verhogingen

Zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2022 niet betalen op 31 maart 2022, zullen omwille van die laattijdige betaling geen verhogingen moeten betalen. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen van de jaren 2018, 2019 en 2020 die in de loop van het eerste kwartaal van 2022 moesten betaald zijn. Die verhogingen vallen automatisch weg. De zelfstandige moet dus geen aanvraag doen.

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

 

Vermindering van voorlopige bijdragen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2022 (berekend op de beroepsinkomsten 2019) als hun geraamde beroepsinkomsten van het jaar 2022 lager liggen dan de inkomsten van 2019.

Voor de zelfstandigen die nog actief zijn in een sector die verplicht gesloten is of die zwaar getroffen worden (voor het laatste kwartaal van 2021 een omzetverlies van 40% in vergelijking met het laatste kwartaal van het referentiejaar 2019) door de beperkende maatregelen in het kader van de strijd tegen het coronavirus, is er een vereenvoudigde aanvraagprocedure.

Sinds 1 januari 2022 zijn de vaste drempels voor de vermindering van de voorlopige sociale bijdragen afgeschaft. De zelfstandige kan voortaan vrij het bedrag bepalen in functie van de geraamde inkomsten. De vermindering moet worden aangevraagd bij het socialeverzekeringsfonds.

De minimumbijdrage voor de zelfstandigen in hoofdberoep, primostarters en meewerkende echtgenoten blijft behouden. Zij kunnen nooit minder voorlopige sociale bijdragen betalen dan die minimumbijdrage.

Opgelet! Als de werkelijk beroepsinkomsten van het jaar 2022 toch hoger zijn dan het bedrag waarop de verminderde voorlopige bijdragen zijn betaald, dan wordt bij de eindafrekening niet alleen een supplement aangerekend maar ook verhogingen.

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

 

Vrijstelling van sociale bijdragen van 2022

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen een aanvraag tot vrijstelling van betaling indienen. Die vrijstelling kan worden gevraagd voor voorlopige bijdragen en voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het beroepsinkomen.

Starters moeten een wachttijd van 4 kwartalen respecteren. Een starter kan dus pas een aanvraag voor die 4 kwartalen indienen nadat hij 4 opeenvolgende kwartalen actief is (tenzij de activiteit eerder werd stopgezet).

Je kan maar een aanvraag tot vrijstelling indienen als je de afrekening van de betrokken bijdragen hebt ontvangen. De aanvraag moet ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het einde van het betrokken kwartaal.

Als je een aanvraag tot uitstel van betaling hebt ingediend, dan kan je ook vrijstelling van bijdragen vragen.

Opgelet! Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor je wordt vrijgesteld. Je kunt die kwartalen later wel nog regulariseren (via een afkooppremie), om ze toch te laten meetellen voor je pensioenberekening. Hiervoor heb je vijf jaar de tijd.

Voor de zelfstandigen die nog actief zijn in een sector die verplicht gesloten is of die zwaar getroffen worden (groot omzetverlies) door de beperkende maatregelen in het kader van de strijd tegen het coronavirus, is er een vereenvoudigd aanvraagformulier beschikbaar. Met dat vereenvoudigd aanvraagformulier kan enkel een aanvraag tot vrijstelling van betaling worden ingediend voor de volgende sociale bijdragen:

 • de voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2022;
 • de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018, 2019 en 2020 die vervallen op 31 maart 2022.

Wanneer de zelfstandige actief is in een sector die nog verplicht gesloten is, moet hij in zijn aanvraagformulier de sector meedelen die beoogd wordt door de sluitingsmaatregel. De gezondheidsmaatregelen die de uitvoering van de social distancing mogelijk maken en die de uitoefening van de activiteit van de zelfstandige beperken, worden niet beschouwd als sluitingsmaatregelen.

Wanneer de zelfstandige niet actief is in zo’n sector maar een groot omzetverlies lijdt ten gevolge van de crisis van het coronavirus, moet hij bij zijn aanvraag de noodzakelijke bewijsstukken toevoegen die aantonen dat voor het laatste kwartaal van 2021 zijn activiteit een daling van het omzetcijfer van ten minste 40 % kent ten opzichte van het laatste kwartaal van het refertejaar 2019. Hij moet duidelijk het verband aantonen tussen de daling van het omzetcijfer en de crisis van het coronavirus.

Je kunt je aanvraag rechtstreeks via je socialeverzekeringsfonds of online indienen.

Opgelet! Vroeg je je vrijstelling van bijdragen online aan? Dan meld je dit best ook aan voor een snellere behandeling van je dossier.

Aanvragen van andere zelfstandigen of met betrekking tot andere kwartalen, kunnen worden ingediend met een klassieke aanvraag tot vrijstelling (geen vereenvoudigd aanvraagformulier).

Meer weten?

Kwijtschelding van verhogingen (artikel 48 ARS)

Mail naar mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be.

Vrijstelling van bijdragen (DVR)

Mail naar mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be.

Of neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

 

Vrijstelling van sociale bijdragen van 2021

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (met inbegrip van starters) die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen een vereenvoudigde aanvraag tot vrijstelling van betaling indienen voor de volgende bijdragen:

 • de voorlopige bijdragen van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2021;
 • de regularisatiebijdragen van kwartalen in 2018, 2019 en 2020 met vervaldag in 2021.

De aanvraag moet ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het einde van elk betrokken kwartaal.

Je kan maar een aanvraag tot vrijstelling indienen als je de afrekening van de betrokken bijdragen hebt ontvangen. Wil je een aanvraag doen voor meerdere kwartalen van 2021, dan is het aan te raden om te wachten tot je de afrekening van de bijdragen van het laatste betrokken kwartaal hebt ontvangen en dan een globale aanvraag voor alle betrokken kwartalen in te dienen. Maar opgelet, je aanvraag moet ingediend worden binnen de 12 maanden volgend op het einde van elk betrokken kwartaal.

Als je een aanvraag tot uitstel van betaling hebt ingediend, dan kan je ook vrijstelling van bijdragen vragen.

Opgelet! Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor je wordt vrijgesteld. Je kunt die kwartalen later wel nog regulariseren (via een afkooppremie), om ze toch te laten meetellen voor je pensioenberekening. Hiervoor heb je vijf jaar de tijd.

Er is een vereenvoudigd aanvraagformulier beschikbaar dat je kunt opvragen bij je socialeverzekeringsfonds. Je kunt je aanvraag rechtstreeks via je socialeverzekeringsfonds of online indienen. 

Opgelet! Vroeg je je vrijstelling van bijdragen online aan? Dan meld je dit best ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier.

Meer weten?

Kwijtschelding van verhogingen (artikel 48 ARS)

Mail naar mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be.

Vrijstelling van bijdragen (DVR)

Mail naar mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be.

Of neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

 

Afbetalingsplan

Zelfstandigen die een jaar uitstel van betaling hebben gekregen voor de voorlopige bijdragen van 2020 en de regularisatiebijdragen van 2018 die in de loop van 2020 moesten betaald worden en die deze bijdragen ook in 2021 niet kunnen betalen, kunnen bij hun socialeverzekeringsfonds een afbetalingsplan vragen.

Als het afbetalingsplan wordt nageleefd, heeft dat geen gevolgen voor de sociale uitkeringen van de betrokken zelfstandige.

Het afbetalingsplan verhindert niet dat verhogingen wegens laattijdige betaling worden aangerekend, maar de zelfstandige kan via zijn socialeverzekeringsfonds een verzoek indienen om af te zien van de verhogingen die aan dit afbetalingsplan verbonden zijn.

Meer weten?

Neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.

  

Ziekte- en arbeidsongeschiktheid

De ziektekosten van de zelfstandigen en hun familie worden terugbetaald door het ziekenfonds.

Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn hebben vanaf de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds.

Van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2021 krijgen de volgende arbeidsongeschikte zelfstandigen van hun ziekenfonds een aanvullende crisisuitkering, zodat het totale dagbedrag van het vervangingsinkomen wegens hun arbeidsongeschiktheid gelijk is aan het, in werkdagen uitgedrukte, maandelijkse bedrag van de financiële uitkering van het tijdelijke corona-overbruggingsrecht (49,68 EUR per dag tot en met 30 juni 2021, 50,67 EUR per dag van 1 juli tot en met 31 augustus 2021 en 51,69 EUR per dag vanaf 1 september 2021):

 • zelfstandigen in hoofdberoep (of ermee gelijkgesteld) en meewerkende echtgenoten die ten vroegste vanaf 1 maart 2020 erkend werden als arbeidsongeschikt in de hoedanigheid van samenwonende gerechtigde voor minstens 8 kalenderdagen;
 • zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die erkend werden als arbeidsongeschikt in de hoedanigheid van samenwonende gerechtigde en die hun activiteit, toegelaten door de adviserend arts, ten vroegste vanaf 1 maart 2020 moeten stopzetten gedurende minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen.

In bepaalde gevallen kan je vragen om geen sociale bijdragen te betalen tijdens de periode van ziekte ("gelijkstelling wegens ziekte").

 

Nood aan morele steun?

Heb je als zelfstandige nood aan morele steun tijdens deze moeilijke periode? Op de website van FOD Volksgezondheid vind je een overzicht aan organisaties, initiatieven en professionele zorgverleners die voor je klaar staan.

Nood aan psychologische zorg? Praten helpt. Bel gratis naar het nummer 106 van Tele-Onthaal. 

Je kunt ook terecht bij onderstaande instellingen voor extra ondersteuning. Zij bekijken samen met jou wat mogelijk is:

 

Nuttige links

Meer info over het coronavirus vind je op: