You are here

Moeilijkheden door de Brexit: betalingsfaciliteiten

17 februari 2020

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de Brexit, krijgen betalingsfaciliteiten.

De maatregel geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die zware (financiële) gevolgen ondervinden door de voorbereidingen die moeten worden getroffen voor de nieuwe regels die zullen gelden na afloop van de overgangsperiode (eind 2020).

Uitstel van betaling van sociale bijdragen

Zij kunnen op hun verzoek de betaling van hun voorlopige bijdragen in het sociaal statuut der zelfstandigen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 met een jaar uitstellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op uitkeringen.

Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald zijn vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

De betrokken zelfstandigen moeten een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds:

  • vóór 15 maart 2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te bekomen;
  • vóór 15 juni 2020 om voor het tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te bekomen.

Die aanvraag moet ten minste de volgende inlichtingen bevatten:

  • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
  • naam en zetel van het bedrijf;
  • ondernemingsnummer.

De aanvrager moet met bewijsstukken aantonen dat hij voorbereidingen heeft getroffen met het oog op de periode na de overgangsperiode (aanpassing van het aanbod van producten of diensten om verlies aan marktaandeel te compenseren, begeleiding of advies aangevraagd, bijvoorbeeld bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, onderzoek van douaneformaliteiten, afspraken gemaakt met logistieke partners om leveringen aan het VK tijdig verder te zetten, opstellen actieplannen, ...)

Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn de verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

Vrijstelling van bijdragen

Er kan voor de betrokken kwartalen een aanvraag voor een vrijstelling van bijdragen worden ingediend.

Vermindering van voorlopige sociale bijdragen

Door de erkenning van "sector in crisis" kunnen de voorlopige sociale bijdragen eenvoudiger verminderd worden.

 

Meer weten?

Kwijtschelding van verhogingen (artikel 48 ARS)

Mail naar .

Bel ons op +32 2 546 45 65.

Vrijstelling van bijdragen (DVR)

Mail naar .

Bel ons op +32 2 546 60 19.

Of neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.