You are here

Moeilijkheden in de fruitteelsector van appelen en peren: verlenging van de betalingsfaciliteiten

4 februari 2020

Om de zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de crisis in de fruitteeltsector van appelen en peren te helpen, worden de betalingsfaciliteiten verlengd.

De maatregel geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten waarvan de economische activiteit van landbouw of tuinbouw direct getroffen is door de gevolgen van het in 2014 afgekondigde Russisch embargo over de uitvoer van Europese levensmiddelen evenals door de extreme episodes van klimatologische aard, zoals de vriestemperaturen van de lente 2017 en de droogte van de zomer 2018, met een zware en aanhoudende impact op de branche van appelen en peren.

De onderneming moet behoren tot een NACE-BEL code die begint met

  • (A) 01.240 (teelt van pit- en steenvruchten),
  • (C) 10.320 (vervaardiging van groente- en fruitsappen),
  • (C) 10.39 (overige verwerking en conservering van groenten en fruit),
  • (G) 46.31 (groothandel in groenten en fruit),
  • (G) 47.21 (detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels).

Uitstel van betaling van sociale bijdragen

Zij kunnen op hun verzoek de betaling van hun voorlopige bijdragen in het sociaal statuut der zelfstandigen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 met een jaar uitstellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op uitkeringen.

Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald zijn vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

De betrokken zelfstandigen moeten een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds:

  • vóór 15 maart 2020 om voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te bekomen;
  • vóór 15 juni 2020 om voor tweede kwartaal van 2020 een uitstel van betaling te bekomen;

Die aanvraag moet ten minste de volgende inlichtingen bevatten:

  • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
  • naam en zetel van het bedrijf;
  • ondernemingsnummer.

De aanvrager moet met bewijsstukken aantonen dat hij moeilijkheden ondervindt door de crisis in de fruitteeltsector van appelen en peren.

Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn de verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

Vrijstelling van bijdragen

Er kan voor de betrokken kwartalen een aanvraag voor een vrijstelling van bijdragen worden ingediend. De bedoelde zelfstandigen bevinden zich immers in een tijdelijke moeilijke financiële of economische situatie.

Vermindering van voorlopige sociale bijdragen

Door de erkenning van "sector in crisis" kunnen de voorlopige sociale bijdragen eenvoudiger verminderd worden.

 

Meer weten?

Kwijtschelding van verhogingen (artikel 48 ARS)

Mail naar .

Bel ons op +32 2 546 45 65.

Vrijstelling van bijdragen (DVR)

Mail naar .

Bel ons op +32 2 546 60 19.

Of neem contact op met je socialeverzekeringsfonds.