Vanwaar een bijzondere bijdrage voor de aanvullende pensioenen (Wijninckxbijdrage)?

De jaarlijkse bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor de aanvullende pensioenen, de Wijninckxbijdrage, bestaat sinds 2012. 

Van 2012 tot 2018 moesten enkel de vennootschappen die een hoog aanvullend pensioen opbouwen voor hun bedrijfsleiders, deze bijdrage betalen.

Vanaf de bijdrage 2019 moet ook de zelfstandige die een hoog aanvullend pensioen opbouwt, de Wijninckxbijdrage betalen.

Het aanvullend pensioenstelsel voor de zelfstandigen actief als natuurlijke persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers werd ingevoerd in 2018 om hen een gelijkaardige regeling te bieden als die voor de zelfstandige bedrijfsleiders.

Met het betalen van de Wijninckbijdrage draag je bij aan het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Wie speelt welke rol?

De pensioeninstellingen en verzekeringsmaatschappijen

De pensioeninstellingen en verzekeringsmaatschappijen die premies ontvangen voor de opbouw van een aanvullend pensioen voor een zelfstandige bedrijfsleider of een zelfstandige (natuurlijk persoon), moeten jaarlijks een overzicht van de opbouw van dit aanvullend pensioen op 1 januari van het voorgaande jaar, meedelen aan de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P).

De Databank Aanvullende Pensioenen, DB2P (beheerd door de vzw Sigedis)

DB2P berekent de Wijninckbijdrage en deelt het bedrag mee aan:

  • de vennootschap die een Wijninckxbijdrage moet betalen, met een bericht in je e-Box;
  • de zelfstandige die een Wijninckxbijdrage moet betalen, per brief;
  • het RSVZ dat de Wijninckxbijdrage int.

Het RSVZ

Het RSVZ int de Wijninckxbijdrage voor het stelsel van de zelfstandigen.

Jij die een aanvullend pensioen opbouwt als zelfstandige of als vennootschap voor een van je bedrijfsleiders

  • Jij moet zelf nagaan of de gegevens die als basis dienen voor de berekening correct zijn:
    • als vennootschap: in je online dossier in de DP2P-toepassing;
    • als zelfstandige: online op mypension.be, bij ‘Mijn berichten’ op de pagina ‘Aanvullend pensioen’.
  • Jij moet zelf contact opnemen met je pensioeninstelling of verzekeringsmaatschappij als de gegevens waarop de berekening gebaseerd is, fout of onvolledig zijn. Enkel zij kunnen hun aangifte aanpassen.

Vragen over DB2P?

Bezoek www.db2p.be

Mail naar db2p@sigedis.fgov.be.