You are here

Kunnen mijn studies meetellen voor mijn pensioen?

Bepaalde studieperiodes kan je tegen betaling laten meetellen voor je pensioen (gelijkstelling). 

De volgende regels gelden voor de pensioenen die daadwerkelijk ten vroegste ingaan op 1 december 2018, met uitzondering van de overlevingspensioenen berekend op basis van rustpensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten laatste op 1 november 2018 ingegaan zijn.

Voor de pensioenen die eerder ingaan, geldt de oude regeling.

 

Welke studieperiodes ?

 • Universitair en niet-universitair hoger onderwijs, hoger technisch onderwijs, hoger beroepsonderwijs, hoger zeevaartonderwijs en hoger kunstonderwijs met volledig leerplan.
  Je moet een diploma behaald hebben. 
  Wie meerdere studies heeft gevolgd, kan maar één van die studies gelijkstellen.
 • Voorbereiding doctoraatsthesis, beperkt tot maximum twee jaar.
  Je moet je doctoraat behaald hebben.
 • Beroepsstages
  Het moet gaan om een stage die je maar kan doen als je een bepaald diploma van hoger onderwijs hebt.
  Je moet een wettelijk erkende beroepskwalificatie behaald hebben.
 • Leerovereenkomst, beperkt tot één jaar
  Je moet een diploma, certificaat of ermee gelijkgestelde titel behaald hebben.
  Jaren voorafgaand aan het jaar waarin je 18 jaar wordt, komen niet in aanmerking.
 • Secundair onderwijs na het zesde jaar
  Je moet een diploma, certificaat of ermee gelijkgestelde titel behaald hebben.

Bisjaren komen nooit in aanmerking.

Je kan je volledige studie of een deel ervan gelijkstellen. De gelijkstelling gebeurt per kwartaal, maar studies in het hoger onderwijs en in het secundair onderwijs na het zesde jaar moeten altijd per jaar gelijkgesteld worden.

Buitenlandse diploma's, certificaten of ermee gelijkgestelde titels die in België erkend zijn, komen ook in aanmerking.

 

Hoeveel moet ik betalen?

Als je je aanvraag indient voor 1 december 2020, betaal je 382,49 euro per gelijkgesteld kwartaal (voor aanvragen ontvangen vanaf 1 september 2018). Ben je al langer dan 10 jaar afgestudeerd, dan betaal je een hogere bijdrage voor de jaren die voorafgaan aan het jaar van je 20ste verjaardag.

Als je je aanvraag indient vanaf 1 december 2020 geldt de forfaitaire kwartaalbijdrage van 382,49 euro enkel voor aanvragen binnen de tien jaar na het afstuderen. Voor de andere aanvragen zal een hogere bijdrage berekend worden.

Je betaalt de bijdrage voor de volledige gelijkgestelde periode in één keer aan je socialeverzekeringsfonds. Je kan de gelijkstelling wel opsplitsen in twee aanvragen.

 

Hoe dien ik een aanvraag in?

De aanvraag wordt voortaan ingediend in het stelsel (werknemer, zelfstandige, ambtenaar) waarin de aanvrager op dat moment actief is.

Zelfstandigen dienen hun aanvraag in bij hun socialeverzekeringsfonds.

Je mag maar 2 aanvragen indienen (binnen de 3 stelsels samen).

 

Wanneer dien ik een aanvraag in?

Je moet je aanvraag indienen vóór de eerste effectieve ingangsdatum van het rustpensioen.

 

Overgangsperiode tot 1 december 2020

Als je zelfstandige bent op het ogenblik van je aanvraag, kan je er vóór 1 december 2020 ook voor kiezen om je studieperiodes gelijk te stellen volgens de oude regeling.