You are here

Ik zet mijn zaak stop door economische moeilijkheden. Wat nu?

Wanneer je door economische moeilijkheden je zelfstandige activiteit stopzet en daardoor geen inkomen meer hebt, dan kan je aanspraak maken op het overbruggingsrecht. 

 

Om welke economische moeilijkheden gaat het? 

 • Je krijgt een leefloon van het OCMW;
 • De Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen gaf je in de voorbije twaalf maanden een vrijstelling van sociale bijdragen; 
 • De inkomsten uit je activiteit zijn tijdens het jaar van de stopzetting en het voorgaande jaar niet hoger dan 14.658,44 euro (als je meewerkende echtgenoot bent niet hoger dan 6.439,45 euro).

 

Waaruit bestaat het overbruggingsrecht? 

 • Je behoudt je rechten op geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zonder dat je je bijdragen moet betalen.
 • Enkel voor stopzettingen tussen 1 april 2020 en 30 september 2021: je behoudt je pensioenrechten gedurende maximum 4 kwartalen zonder dat je je bijdragen moet betalen. Die maatregel geldt vanaf het vierde kwartaal van 2020, voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 januari 2021. 
 • Je krijgt elke maand een uitkering. 

 

Hoe lang kan ik het overbruggingsrecht krijgen?

De duur van het overbruggingsrecht is verbonden aan de lengte van je loopbaan als zelfstandige (aantal kwartalen waarvoor sociale bijdragen zijn betaald die pensioenrechten openen).

Loopbaan:
aantal kwartalen
Rechten:
aantal kwartalen
Uitkering:
aantal maanden
Minder dan 8 0 0
Minder dan 20 1 3
Minder dan 60 2 6
60 of meer 4 12

Je kan verschillende keren een beroep doen op het overbruggingsrecht. Voorwaarde is wel dat de totale duur tijdens je volledige beroepsloopbaan niet langer is dan 12 maanden voor de uitkering en 4 kwartalen voor de sociale rechten.

Heb je gedurende minstens 60 kwartalen sociale bijdragen als zelfstandige betaald die pensioenrechten openen, dan verdubbelt de maximumduur tijdens je volledige loopbaan: 24 maanden voor de uitkering en 8 kwartalen voor de sociale rechten.

Ook de duur van het overbruggingsrecht bij faillissement en bij gedwongen onderbreking of stopzetting telt mee voor die maximumduur tijdens de volledige loopbaan. De duur van het tijdelijke Corona-overbruggingsrecht telt niet mee.

 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? 

 • Je bent zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot in maxistatuut.
 • Je hebt je hoofdverblijfplaats in België.
 • Enkel voor stopzettingen tussen 1 april 2020 en 30 september 2021:
  je bent verzekeringsplichtig geweest in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen gedurende het kwartaal van de stopzetting van je activiteit en gedurende het hieraan voorafgaande kwartaal. 
  In de andere gevallen:
  je bent verzekeringsplichtig geweest in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen gedurende het kwartaal van de stopzetting van je activiteit en gedurende de drie hieraan voorafgaande kwartalen.
 • Je bent in de voorafgaande periode de bijdragen verschuldigd als hoofdberoep.
 • Je hebt tijdens een tijdvak van zestien kwartalen, voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op de stopzetting, gedurende minstens vier kwartalen effectief bijdragen betaald.
  Enkel voor stopzettingen tussen 1 april 2020 en 30 september 2021:
  als je nog maar twaalf voorafgaande kwartalen of minder verzekeringsplichtig bent in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen, volstaat het dat je voor twee kwartalen effectief bijdragen hebt betaald. 
 • Je oefent geen beroepsactiviteit meer uit en je kan ook geen vervangingsinkomen krijgen vanaf de eerste werkdag na de stopzetting. Als je je activiteiten hebt stopgezet tussen 1 april 2020 en 30 september 2021, dan kan de uitkering van het overbruggingsrecht uitzonderlijk wel gecumuleerd worden met een ander vervangingsinkomen, tot een maximumbedrag (zie hieronder). 
 • Je krijgt het overbruggingsrecht niet door bedrieglijke handelingen of door valse of opzettelijk onvolledige verklaringen.
 • Enkel in geval van een laag inkomen (dus niet in geval van leefloon of een vrijstelling van bijdragen) als je zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot van een vennootschap bent: er is op het ogenblik van de stopzetting een procedure tot ontbinding en vereffening van de betrokken vennootschap(pen) gestart en de vermogensvoordelen die je daardoor geniet mogen niet hoger zijn dan 29.316,88 euro.
 • Enkel in geval van een laag inkomen (dus niet in geval van leefloon of een vrijstelling van bijdragen) als je helper of meewerkende echtgenoot bent: ook de geholpen zelfstandige moet aan die voorwaarde voldoen.
 • Je krijgt geen behoud van rechten als je je beroepsactiviteit gedurende minder dan een volledige kalendermaand onderbreekt. 

 

Hoeveel bedraagt de uitkering van het overbruggingsrecht? 

De uitkering van het overbruggingsrecht varieert naargelang je al dan niet personen ten laste hebt bij je ziekenfonds, in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

 • zonder gezinslast: 1.454,81 euro per maand
 • met gezinslast: 1.817,94 euro per maand

 

Cumul met een ander vervangingsinkomen

Je kan de uitkering van het overbruggingsrecht niet cumuleren met een ander vervangingsinkomen.

Uitzonderlijk is die cumul wel toegelaten als je je activiteiten hebt stopgezet tussen 1 april 2020 en 30 september 2021. De som van de uitkering van het overbruggingsrecht en het andere vervangingsinkomen mag per maand niet hoger zijn dan het toepasselijke bedrag van de uitkering van het overbruggingsecht. Bij overschrijding zal het maandelijkse bedrag van de uitkering van het overbruggingsrecht verminderd worden. 

 

Hoe vraag ik het overbruggingsrecht aan? 

Vraag het overbruggingsrecht aan bij je socialeverzekeringsfonds. Doe dit voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je je zelfstandige activiteit hebt stopgezet.

Als je je activiteiten hebt stopgezet tussen 1 april 2020 en 31 december 2020, dan bedraagt de aanvraagtermijn vier kwartalen in plaats van twee.