You are here

Ik zet mijn zaak stop door economische moeilijkheden. Wat nu?

Wanneer je door economische moeilijkheden je zelfstandige activiteit stopzet en daardoor geen inkomen meer hebt, dan kan je aanspraak maken op het overbruggingsrecht. 

 

Om welke economische moeilijkheden gaat het? 

 • Je krijgt een leefloon van het OCMW;
 • De Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen gaf je in de voorbije twaalf maanden een vrijstelling van sociale bijdragen; 
 • De inkomsten uit je activiteit zijn tijdens het jaar van de stopzetting en het voorgaande jaar niet hoger dan 13.847,37 euro (als je meewerkende echtgenoot bent niet hoger dan 6.083,16 euro).

 

Waaruit bestaat het overbruggingsrecht? 

 • Je behoudt je rechten op geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zonder dat je je bijdragen moet betalen.
 • Je krijgt elke maand een uitkering. 

 

Hoe lang kan ik het overbruggingsrecht krijgen?

De duur van het overbruggingsrecht is verbonden aan de lengte van je loopbaan als zelfstandige (aantal kwartalen waarvoor sociale bijdragen zijn betaald die pensioenrechten openen).

Loopbaan:
aantal kwartalen
Rechten:
aantal kwartalen
Uitkering:
aantal maanden
Minder dan 8 0 0
Minder dan 20 1 3
Minder dan 60 2 6
60 of meer 4 12

Je kan verschillende keren een beroep doen op het overbruggingsrecht. Voorwaarde is wel dat de totale duur tijdens je volledige beroepsloopbaan niet langer is dan 12 maanden voor de uitkering en 4 kwartalen voor de sociale rechten.

Heb je gedurende minstens 60 kwartalen sociale bijdragen als zelfstandige betaald die pensioenrechten openen, dan verdubbelt de maximumduur tijdens je volledige loopbaan: 24 maanden voor de uitkering en 8 kwartalen voor de sociale rechten.

Ook de duur van het overbruggingsrecht bij faillissement en bij gedwongen onderbreking of stopzetting telt mee voor die maximumduur tijdens de volledige loopbaan. De duur van het tijdelijke Corona-overbruggingsrecht telt niet mee.

 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen? 

 • Je bent zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot in maxistatuut.
 • Je hebt je hoofdverblijfplaats in België.
 • Je bent verzekeringsplichtig geweest in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen gedurende het kwartaal van de stopzetting van je activiteit en gedurende de drie hieraan voorafgaande kwartalen.
 • Je bent in de voorafgaande periode de bijdragen verschuldigd als hoofdberoep. 
 • Je hebt tijdens een tijdvak van zestien kwartalen, voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op de stopzetting, gedurende minstens vier kwartalen effectief bijdragen betaald.
 • Je oefent geen beroepsactiviteit meer uit en krijgt ook geen vervangingsinkomen vanaf de eerste werkdag na de stopzetting.
 • Je krijgt het overbruggingsrecht niet door bedrieglijke handelingen of door valse of opzettelijk onvolledige verklaringen.
 • Enkel in geval van een laag inkomen (dus niet in geval van leefloon of een vrijstelling van bijdragen) als je zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot van een vennootschap bent: er is op het ogenblik van de stopzetting een procedure tot ontbinding en vereffening van de betrokken vennootschap(pen) gestart en de vermogensvoordelen die je daardoor geniet mogen niet hoger zijn dan 27.987,56 euro.
 • Enkel in geval van een laag inkomen (dus niet in geval van leefloon of een vrijstelling van bijdragen) als je helper of meewerkende echtgenoot bent: ook de geholpen zelfstandige moet aan die voorwaarde voldoen. 

 

Hoeveel bedraagt de uitkering van het overbruggingsrecht? 

De uitkering van het overbruggingsrecht is afgestemd op het minimumpensioen voor zelfstandigen. Het bedrag varieert naargelang je al dan niet een gezin ten laste hebt. 

maandelijks zonder gezinslast: 1.291,69 euro

maandelijks met gezinslast: 1.614,10 euro

 

Hoe vraag ik het overbruggingsrecht aan? 

Vraag het overbruggingsrecht aan bij je socialeverzekeringsfonds. Doe dit voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je je zelfstandige activiteit hebt stopgezet.