You are here

Ik moet mijn zaak gedwongen onderbreken of stopzetten. Wat nu?

Wanneer je gedwongen wordt om je activiteit te onderbreken of stop te zetten en daardoor plots geen inkomen meer hebt, dan kan je aanspraak maken op het overbruggingsrecht.

Moet je je zaak noodgedwongen onderbreken of stopzetten voor 31 december 2022? Dan kan je aanspraak maken op het overbruggingsrecht volgens de regeling hieronder.

Moet je je zaak noodgedwongen onderbreken of stopzetten vanaf 1 januari 2023? Dan kan je aanspraak maken op het hervormde overbruggingsrecht (nieuwe regeling).

 

In welke situaties van gedwongen onderbreking of stopzetting kan je aanspraak maken op het overbruggingsrecht?

Het moet onmogelijk zijn om je activiteit tijdelijk of definitief verder te zetten door een van de volgende gebeurtenissen:

 • een natuurramp (overstroming, aardbeving, …)
 • een brand
 • je bedrijfsgebouwen of bedrijfsuitrusting zijn onbruikbaar door beschadiging
 • een allergie die veroorzaakt is door de uitoefening van je beroep
 • een beslissing van een derde economische actor of een gebeurtenis die economische impact heeft, die je activiteit rechtstreeks en aanzienlijk raakt

 

Waaruit bestaat het overbruggingsrecht?

 • Je behoudt je rechten op geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedurende maximum 4 kwartalen zonder dat je je bijdragen moet betalen.
 • Je krijgt elke maand een uitkering en dit gedurende maximum 12 maanden.

Je kan verschillende keren een beroep doen op het overbruggingsrecht. Voorwaarde is wel dat de totale duur tijdens je volledige beroepsloopbaan niet langer is dan 12 maanden voor de uitkering en 4 kwartalen voor de sociale rechten.

Heb je gedurende minstens 60 kwartalen sociale bijdragen als zelfstandige betaald die pensioenrechten openen, dan verdubbelt de maximumduur tijdens je volledige loopbaan: 24 maanden voor de uitkering en 8 kwartalen voor de sociale rechten.

Ook de duur van het overbruggingsrecht bij faillissement en bij stopzetting om economische redenen telt mee voor die maximumduur tijdens de volledige loopbaan. De duur van het tijdelijke Corona-overbruggingsrecht telt niet mee.

 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • Je bent zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot in maxistatuut.
 • Je hebt je hoofdverblijfplaats in België.
 • Je bent verzekeringsplichtig geweest in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen gedurende het kwartaal van de onderbreking of stopzetting van je activiteit en gedurende de drie hieraan voorafgaande kwartalen.
 • Je bent in de voorafgaande periode de bijdragen verschuldigd als hoofdberoep.
 • Je hebt tijdens een tijdvak van zestien kwartalen, voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op de onderbreking of stopzetting van je activiteit, gedurende minstens vier kwartalen effectief bijdragen betaald. 
 • Je oefent geen beroepsactiviteit meer uit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen.
 • Je kan geen vervangingsinkomen genieten vanaf de eerste werkdag na de onderbreking of de stopzetting van je activiteit. 
 • Je hebt de omstandigheden niet opzettelijk veroorzaakt om het overbruggingsrecht of enig ander voordeel te verkrijgen.
 • Je krijgt het overbruggingsrecht niet door bedrieglijke handelingen of door valse of opzettelijke onvolledige verklaringen.
 • Als je helper of meewerkende echtgenoot bent: de geholpen zelfstandige moet ook slachtoffer zijn van dezelfde situatie (maar die laatste voorwaarde is niet van toepassing bij een allergie).
 • Je krijgt geen behoud van rechten als je je beroepsactiviteit gedurende minder dan een volledige kalendermaand onderbreekt. 

 

Hoeveel bedraagt de uitkering van het overbruggingsrecht?

De uitkering varieert naargelang je al dan niet personen ten laste hebt bij je ziekenfonds, in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

 • zonder gezinslast: 1.513,57 euro per maand
 • met gezinslast: 1.891,36 euro per maand

Als je je activiteit onderbreekt voor een periode die geen volledige kalendermaand omvat, dan hangt het bedrag van de uitkering af van de duur van de onderbreking. Het gaat steeds om een periode van opeenvolgende kalenderdagen. Sinds 1 maart 2020 moeten alle dagen van die periode niet meer in één kalendermaand zijn gelegen.

Ik onderbreek mijn activiteit...  Zonder gezinslast Met gezinslast
28 dagen of meer 1.513,57 euro 1.891,36 euro
Tussen 21 en 27 dagen 1.135,18 euro 1.418,52 euro
Tussen 14 en 20 dagen 756,79 euro 945,68 euro
Tussen 7 en 13 dagen 378,39 euro 472,84 euro
Minder dan 7 dagen 0 euro 0 euro

 

Cumul met een ander vervangingsinkomen

Je kan de uitkering van het overbruggingsrecht niet cumuleren met een ander vervangingsinkomen.

 

Hoe vraag ik het overbruggingsrecht aan?

Vraag het overbruggingsrecht aan bij je socialeverzekeringsfonds. Doe dit voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je je zelfstandige activiteit hebt onderbroken of stopgezet. Voeg bij je aanvraag de nodige documenten waaruit de oorzaak van je onderbreking of stopzetting blijkt.