Ik ben failliet. Wat nu?

Kreeg je te maken met een faillissement voor 31 december 2022? Dan kan je aanspraak maken op het overbruggingsrecht volgens de regeling hieronder.

Krijg je te maken met een faillissement vanaf 1 januari 2023? Dan kan je aanspraak maken op het hervormde overbruggingsrecht (nieuwe regeling).

Wie kan aanspraak maken op het overbruggingsrecht?

 • Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten in maxistatuut die failliet werden verklaard.
 • Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten in maxistatuut die hun schulden niet kunnen betalen door kennelijk onvermogen en voor wie een collectieve schuldenregeling geldt.
 • Zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van een vennootschap die failliet werd verklaard.

Waaruit bestaat het overbruggingsrecht?

 • Je behoudt je rechten op geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedurende maximum 4 kwartalen zonder dat je je bijdragen moet betalen.
 • Je krijgt elke maand een uitkering en dit gedurende maximum 12 maanden.

Je kan verschillende keren een beroep doen op het overbruggingsrecht. Voorwaarde is wel dat de totale duur tijdens je volledige beroepsloopbaan niet langer is dan 12 maanden voor de uitkering en 4 kwartalen voor de sociale rechten.

Heb je gedurende minstens 60 kwartalen sociale bijdragen als zelfstandige betaald die pensioenrechten openen, dan verdubbelt de maximumduur tijdens je volledige loopbaan: 24 maanden voor de uitkering en 8 kwartalen voor de sociale rechten.

Ook de duur van het overbruggingsrecht bij gedwongen onderbreking of stopzetting en bij stopzetting om economische redenen telt mee voor die maximumduur tijdens de volledige loopbaan. De duur van het tijdelijke Corona-overbruggingsrecht telt niet mee.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • Je bent zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot in maxistatuut.
 • Je hebt je hoofdverblijfplaats in België.
 • Je bent verzekeringsplichtig geweest in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen gedurende het kwartaal van het vonnis van faillietverklaring of van de stopzetting van je activiteit (bij collectieve schuldenregeling) en gedurende de drie hieraan voorafgaande kwartalen.
 • Je bent in de voorafgaande periode de bijdragen verschuldigd als hoofdberoep.
 • Je hebt tijdens een tijdvak van zestien kwartalen, voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op de stopzetting, gedurende minstens vier kwartalen effectief bijdragen betaald.
 • Je oefent geen beroepsactiviteit meer uit en je kan ook geen vervangingsinkomen genieten vanaf de eerste werkdag na de dag van de uitspraak van het faillissement of na de stopzetting (bij collectieve schuldenregeling). 
 • Je bent niet strafrechtelijk veroordeeld in het kader van het faillissement en hebt je onvermogen niet manifest georganiseerd (bij collectieve schuldenregeling).
 • Je krijgt geen behoud van rechten als je je beroepsactiviteit gedurende minder dan een volledige kalendermaand onderbreekt. 

Hoeveel bedraagt de uitkering van het overbruggingsrecht?

 De uitkering varieert naargelang je al dan niet personen ten laste hebt bij je ziekenfonds, in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

 • zonder gezinslast: 1.513,57 euro per maand
 • met gezinslast: 1.891,36 euro per maand

Cumul met een ander vervangingsinkomen?

Je kan de uitkering van het overbruggingsrecht niet cumuleren met een ander vervangingsinkomen.

Hoe vraag ik het overbruggingsrecht aan?

Vraag het overbruggingsrecht aan bij je socialeverzekeringsfonds voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op dat van het vonnis van faillietverklaring of de stopzetting (bij collectieve schuldenregeling).

Extra informatie