You are here

Ik ben failliet. Wat nu?

Krijg je te maken met een faillissement, dan kan je aanspraak maken op het overbruggingsrecht.

 

Wie kan aanspraak maken op het overbruggingsrecht?

 • Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten in maxistatuut die failliet werden verklaard.
 • Zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten in maxistatuut die hun schulden niet kunnen betalen door kennelijk onvermogen en voor wie een collectieve schuldenregeling geldt.
 • Zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van een vennootschap die failliet werd verklaard.

 

Waaruit bestaat het overbruggingsrecht?

 • Je behoudt je rechten op geneeskundige verzorging en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen gedurende maximum 4 kwartalen zonder dat je je bijdragen moet betalen.
 • Enkel voor faillietverklaring of stopzetting (bij collectieve schuldenregeling) tussen 1 april 2020 en 30 september 2021: je behoudt je pensioenrechten gedurende maximum 4 kwartalen zonder dat je je bijdragen moet betalen. Die maatregel geldt vanaf het vierde kwartaal van 2020, voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 januari 2021. 
 • Je krijgt elke maand een uitkering en dit gedurende maximum 12 maanden.

Je kan verschillende keren een beroep doen op het overbruggingsrecht. Voorwaarde is wel dat de totale duur tijdens je volledige beroepsloopbaan niet langer is dan 12 maanden voor de uitkering en 4 kwartalen voor de sociale rechten.

Heb je gedurende minstens 60 kwartalen sociale bijdragen als zelfstandige betaald die pensioenrechten openen, dan verdubbelt de maximumduur tijdens je volledige loopbaan: 24 maanden voor de uitkering en 8 kwartalen voor de sociale rechten.

Ook de duur van het overbruggingsrecht bij gedwongen onderbreking of stopzetting en bij stopzetting om economische redenen telt mee voor die maximumduur tijdens de volledige loopbaan. De duur van het tijdelijke Corona-overbruggingsrecht telt niet mee.

 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • Je bent zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot in maxistatuut.
 • Je hebt je hoofdverblijfplaats in België.
 • Enkel voor faillietverklaring of stopzetting (bij collectieve schuldenregeling) tussen 1 april 2020 en 30 september 2021:
  je bent verzekeringsplichtig geweest in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen gedurende het kwartaal van het vonnis van faillietverklaring of van de stopzetting van je activiteit (bij collectieve schuldenregeling) en gedurende het hieraan voorafgaande kwartaal. 
  In de andere gevallen:
  je bent verzekeringsplichtig geweest in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen gedurende het kwartaal van het vonnis van faillietverklaring of van de stopzetting van je activiteit (bij collectieve schuldenregeling) en gedurende de drie hieraan voorafgaande kwartalen.
 • Je bent in de voorafgaande periode de bijdragen verschuldigd als hoofdberoep.
 • Je hebt tijdens een tijdvak van zestien kwartalen, voorafgaand aan het kwartaal dat volgt op de stopzetting, gedurende minstens vier kwartalen effectief bijdragen betaald.
  Enkel voor faillietverklaring of stopzetting (bij collectieve schuldenregeling) tussen 1 april 2020 en 30 september 2021:
  als je nog maar twaalf voorafgaande kwartalen of minder verzekeringsplichtig bent in het kader van het sociaal statuut van de zelfstandigen, volstaat het dat je voor twee kwartalen effectief bijdragen hebt betaald. 
 • Je oefent geen beroepsactiviteit meer uit en je kan ook geen vervangingsinkomen genieten vanaf de eerste werkdag na de dag van de uitspraak van het faillissement of na de stopzetting (bij collectieve schuldenregeling). Als je failliet bent verklaard of je activiteiten hebt stopgezet (bij collectieve schuldenregeling) tussen 1 april 2020 en 30 september 2021, dan kan de uitkering van het overbruggingsrecht uitzonderlijk wel gecumuleerd worden met een ander vervangingsinkomen, tot een maximumbedrag (zie hieronder). 
 • Je bent niet strafrechtelijk veroordeeld in het kader van het faillissement en hebt je onvermogen niet manifest georganiseerd (bij collectieve schuldenregeling).
 • Je krijgt geen behoud van rechten als je je beroepsactiviteit gedurende minder dan een volledige kalendermaand onderbreekt. 

 

Hoeveel bedraagt de uitkering van het overbruggingsrecht?

 De uitkering varieert naargelang je al dan niet personen ten laste hebt bij je ziekenfonds, in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

 • zonder gezinslast: 1.454,81 euro per maand
 • met gezinslast: 1.817,94 euro per maand

 

Cumul met een ander vervangingsinkomen?

Je kan de uitkering van het overbruggingsrecht niet cumuleren met een ander vervangingsinkomen.

Uitzonderlijk is die cumul wel toegelaten als je failliet bent verklaard of je activiteiten hebt stopgezet (bij collectieve schuldenregeling) tussen 1 april 2020 en 30 september 2021. De som van de uitkering van het overbruggingsrecht en het andere vervangingsinkomen mag per maand niet hoger zijn dan het toepasselijke bedrag van de uitkering van het overbruggingsecht. Bij overschrijding zal het maandelijkse bedrag van de uitkering van het overbruggingsrecht verminderd worden. 

 

Hoe vraag ik het overbruggingsrecht aan?

Vraag het overbruggingsrecht aan bij je socialeverzekeringsfonds voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op dat van het vonnis van faillietverklaring of de stopzetting (bij collectieve schuldenregeling).

Als je failliet bent verklaard of je activiteiten hebt stopgezet (bij collectieve schuldenregeling) tussen 1 april 2020 en 31 december 2020, dan bedraagt de aanvraagtermijn vier kwartalen in plaats van twee.