You are here

Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2013

Nr. Titel Datum
Advies 2013/23 De eengemaakte kinderbijslagregeling 12/12/2013
Advies 2013/22 Aanpassing van de wet houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen 12/12/2013
Advies 2013/21 Hervorming van de berekening van de sociale bijdragen (Ontwerp van koninklijk besluit) 12/12/2013
Advies 2013/20 Het vrij aanvullend pensioen in het kader van de hervorming van de berekening van de sociale bijdragen 12/12/2013
Advies 2013/19 Wetsontwerp aangaande de betwisting van de beslissing van de Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen 28/11/2013
Advies 2013/18 Onderwerping van de vennootschapsmandatarissen 27/11/2013
Advies 2013/17 Impact van de 6de Staatshervorming op de financiering van het globaal beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen 24/10/2013
Advies 2013/16 Hervorming van de rust- en overlevingspensioenen 24/10/2013
Advies 2013/15 Het stelsel van vervangende ondernemer 24/10/2013
Advies 2013/14bis Vrijwillige militaire dienst: Kinderbijslag 24/10/2013
Advies 2013/14 Vrijwillige militaire dienst: Kinderbijslag 18/09/2013
Advies 2013/13 Gezinsbijslagen: Jaarlijkse leeftijdsbijslag 11/07/2013
Verslag 2013/02 Voorafbeelding van de begroting 2014 - Meerjarenramingen 2015-2017 03/07/2013
Advies 2013/12 Hulp aan zelfstandigen in moeilijkheden: verbetering van de voorzieningen inzake de vrijstelling van bijdragen 03/07/2013
Advies 2013/11 Onderwerping van de vennootschapsmandatarissen 03/07/2013
Advies 2013/10 Bezigheid na de pensioenleeftijd: Verschuldigde bijdragen 03/07/2013
Advies 2013/09 Limosa 30/05/2013
Advies 2013/08 Hervorming van de berekening van de sociale bijdragen 30/05/2013
Advies 2013/07 Sociale regularisatie 03/05/2013
Advies 2013/06 Meewerkende echtgenoten: Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, wat het statuut van de meewerkende echtgenote betreft - Wetsvoorstel tot verbetering van het minimumpensioen voor sommige meewerkende echtgenoten 26/04/2013
Advies 2013/05 Kinderbijslag: gelijkschakeling van de bedragen 28/03/2013
Verslag 2013/01 Voorstel van begrotingscontrole 2013 14/03/2013
Advies 2013/04 Alternatieve financiering van de geneeskundige verzorging 13/03/2013
Advies 2013/03 Limosa 08/02/2013
Advies 2013/02 Limosa 24/01/2013
Advies 2013/01 Pensioen: de pensioenbonus/malus in het stelsel der zelfstandigen 24/01/2013