You are here

Adviezen en verslagen van het Algemeen Beheerscomité in 2011

Nr. Titel Datum
Verslag 2011/02 Tweede verslag aan de regering betreffende de actualisering van de begroting 2011, de technische ramingen van de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015 05/10/2011
Advies 2011/09 Onderwerping van de helpers van minder dan 20 jaar - Fiscale problematiek van de jonge helpers 05/10/2011
Advies 2011/08 Publieke mandatarissen - Uitbreiding van het personeel toepassingsgebied van artikel 5bis van het koninklijk besluit nr. 38 - Problematiek van de opsplitsing van de inkomsten 05/10/2011
Advies 2011/07 Stijging van de onbetaalde bijdragen - Mogelijke oplossingen 05/10/2011
Advies 2011/06 Bijdragen ten laste van de vennootschappen - Ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 (vrijstelling van de jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen) 05/10/2011
Advies 2011/05 Bijdrage ten laste van de vennootschappen - Ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de jaarlijkse bijdrage ten laste van de vennootschappen - Arresten van het Grondwettelijk Hof nr. 142/2010 en 103/2011 05/10/2011
Advies 2011/04 Erratum Gezinsbijslag - Voorstellen uit de basisnota van de Formateur van 4 juli 2011 betreffende de overheveling van de bevoegdheden inzake gezinsbijslag 26/10/2011
Advies 2011/04 Gezinsbijslag - Voorstellen uit de basisnota van de Formateur van 4 juli 2011 betreffende de overheveling van de bevoegdheden inzake gezinsbijslag 19/09/2011
Verslag 2011/01 Verslag aan de regering betreffende de actualisering van de begroting 2011, de voorafbeelding van de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015 14/07/2011
Advies 2011/03 Pensioenbonus/malus - Wetsvoorstel van 29 april 2011 tot verlenging van de pensioenbonus voor werknemers en zelfstandigen 14/07/2011
Advies 2011/02 Welvaartsaanpassingen 2011-2012 - Besliste maatregelen in toepassing van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact - Andere maatregelen die door de regering beslist zijn 07/04/2011
Advies 2011/01bis Beheer van de financiële reserves van het RSVZ 07/04/2011
Advies 2011/01 Beheer van de financiële reserves van het RSVZ 14/02/2011