You are here

Hoe zit het met de terugbetaling van mijn ziektekosten?

Als zelfstandige ben je wettelijk verzekerd tegen zowel de grote als de kleine risico's (bijv. bezoek aan de huisarts, aankoop van geneesmiddelen ). De verzekering geldt ook voor de personen die je ten laste hebt.

 

Wie heeft recht op de verzekering voor geneeskundige verzorging?

 • zelfstandigen
 • verzekeringsplichtige helpers
 • zelfstandigen die gelijkstelling wegens ziekte gekregen hebben
 • zelfstandigen die als arbeidsongeschikt erkend zijn
 • zelfstandigen die gebruik maken van de voortgezette verzekering
 • zelfstandigen die de wettelijke faillissementsverzekering genieten
 • de partner (gehuwd of samenwonend) van een zelfstandige (onder bepaalde voorwaarden)
 • kind(eren) van een zelfstandige (onder bepaalde voorwaarden)
 • gepensioneerde zelfstandigen
 • de overlevende echtgeno(o)t(e) van een zelfstandige (onder bepaalde voorwaarden)
 • gewezen kolonisten

 

Voorwaarden

Om verzekerd te zijn voortegen geneeskundige verzorging verzekerd te zijn, moet je:

 • aangesloten zijn bij een ziekenfonds
 • tijdens het refertejaar je bijdragen betaald hebben

 

Verhoogde tegemoetkoming in de ziektekosten

Sommige zelfstandigen kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een verhoogde tegemoetkoming krijgen:

 • zelfstandigen die door ziekte of invaliditeit hun beroepsactiviteit een jaar hebben onderbroken, hun rechten op een rust- en overlevingspensioen behouden en gedurende 4 opeenvolgende trimesters het attest van het RSVZ aan hun verzekeringsinstelling hebben bezorgd
 • zelfstandigen die als arbeidsongeschikt zijn erkend en die een invaliditeitsuitkering krijgen
 • zelfstandigen en helpers die een rustpensioen als zelfstandige krijgen en de langstlevende echtgeno(o)t(e) die een overlevingspensioen in het zelfstandigenstelsel krijgt
 • zelfstandigen en helpers die de normale pensioenleeftijd bereikt hebben 
 • langstlevende echtgenoten die geen rust- en overlevingspensioen krijgen, maar die bewijzen dat ze minstens één jaar gewerkt hebben waardoor het recht op het rust- of overlevingspensioen in de zelfstandigenregeling kan worden verkregen
 • zelfstandigen die een gewaarborgd inkomen voor bejaarden krijgen
 • bestaansminimumtrekkers en zelfstandigen die sociale steun krijgen die gelijk is aan het bestaansminimum
 • zelfstandigen die een tegemoetkoming voor gehandicapten krijgen
 • weeskinderen die kinderbijslag of een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen
 • gehandicapte kinderen die recht geven op verhoogde kinderbijslag in de zelfstandigenregeling
 • personen die zij ten laste hebben