Print deze pagina
Berekening van de sociale bijdragen tot en met 2014

Bijdragen op basis van inkomsten

 • Nettobedrijfsinkomsten van het refertejaar
  De bijdragen die u moet betalen vertegenwoordigen hoofdzakelijk een percentage van de beroepsinkomsten. Dit percentage verschilt volgens de categorie van bijdrageplichtigen en volgens de inkomstenschijven die in aanmerking moeten worden genomen.

  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofdberoepen, bijberoepen, gepensioneerden en niet-gepensioneerden.
  Voor de meewerkende echtgeno(o)t(e) geldt een speciale regeling.

  De berekening gebeurt op basis van de nettoinkomsten van het refertejaar.
  Voorbeeld: Uw bijdragen voor 2006 worden berekend op uw inkomen van 2003.

  Er is zowel een minimumbedrag als een maximumbedrag voorzien.

 • Herwaardering
  Het beroepsinkomen van 3 jaar eerder wordt ook geherwaardeerd. Dit betekent dat het inkomen wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt die bij het begin van elk kalenderjaar bij Koninklijk Besluit wordt vastgelegd.

Op uw geherwaardeerde referte-inkomen berekent uw socialeverzekeringsfonds de sociale bijdrage.


Beheerskosten
Bij de wettelijke bijdragen wordt ook een bedrag aangerekend voor de beheerskosten van uw socialeverzekeringsfonds.

Berekeningsmodule
Met de berekeningsmodule kunt u zelf een simulatie uitvoeren van de berekening van uw sociale bijdrage (en eventueel van uw bijdrage voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)).


Beginnende zelfstandige
Zelfstandige in bijberoep
Gepensioneerde zelfstandige