Print deze pagina
 
Schade in glastuinbouwsector door EHEC-bacterie: betalingsfaciliteiten

Om zelfstandigen in de glastuinbouwsector van wie het landbouwbedrijf schade geleden heeft door de EHEC-bacterie te helpen, werd beslist hen voor de betaling van hun socialezekerheidsbijdragen faciliteiten toe te kennen.

De bijdragen van het 2de kwartaal 2011 moeten maar voor 31 december 2011 betaald zijn en die van het 3de kwartaal 2011 voor 31 maart 2012, zonder dat verhogingen worden toegepast of zonder dat dit invloed heeft op het recht op uitkeringen.

Als uw landbouwbedrijf het slachtoffer werd van de EHEC-bacterie en u van deze maatregel gebruik wil maken, moet u voor 31 juli 2011 een schriftelijke aanvraag indienen bij het gewestelijk kantoor van de Nationale Hulpkas dat uw dossier beheert.

Uw aanvraag moet volgende inlichtingen bevatten:

  • uw naam, voornaam en woonplaats;
  • de naam en zetel van uw bedrijf;
  • het ondernemingsnummer.

Opgelet! Als de betrokken bijdragen niet volledig betaald zijn binnen de voorziene termijn, zijn de verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen (bijv. kinderbijslag) worden teruggevorderd.